Logo_Fundacja_Stanczyka

 

Fundacja Stańczyka od 2009 roku działa na rzecz przejrzystości, jawności i kontroli obywatelskiej w życiu publicznym oraz rozwoju potencjału organizacji społecznych. Działając w imię wartości demokratycznych, stara się wpływać na przepisy prawne, a także na kulturę obywatelską w Polsce.

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w marcu 2009. Jej założyciele i fundatorzy to dwaj absolwenci prawa i politolog, którzy na bazie swoich zainteresowań i doświadczeń z monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej w 2006 roku, postanowili kontynuować działania strażnicze jako organizacja pozarządowa.

Misją Fundacji jest działanie na rzecz przejrzystości, jawności i kontroli obywatelskiej w życiu publicznym oraz rozwoju potencjału organizacji społecznych. Fundacja, działając w imię wartości demokratycznych, stara się wpływać na przepisy prawne, a także na kulturę obywatelską w Polsce.

Działania Fundacji skupiają się wokół stałych programów:

  • Przejrzysty Kraków – pod tą nazwą kryje się wieloaspektowy monitoring organów administracji publicznej w Krakowie. W ramach tego programu prowadzimy między innymi monitoring Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, a także monitoring powiązań pomiędzy osobami pełniącymi funkcje publiczne na terenie Krakowa a podmiotami biznesowymi.
  • Działania strażnicze – tutaj naszą uwagę kierujemy głównie ku władzom na poziomie centralnym. Podejmujemy wiele mniejszych działań – w znacznej mierze dzięki pracy wolontariuszy. Obecnie  zajmujemy się między innymi monitoringiem składek członkowskich w partiach politycznych i monitoringiem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • Poradnictwo prawne – naszym celem jest szerzenie świadomości prawnej i zwiększanie potencjału organizacji pozarządowych. W związku z tym organizujemy szkolenia, poradnictwo i konferencje związane z dostępem do informacj publicznej, prawem administracyjnym i prawem w organizacjach pozarządowych.

Fundacja wspiera ideę free culture. W przekonaniu osób ją współtworzących, kultura jest dobrem wspólnym i ze swej definicji powinna być wolna, dlatego też Fundacja opowiada się za rozluźnieniem restrykcyjnego prawa autorskiego i wszechobecnej cenzury w cyberprzestrzeni. Odwołując się do poglądów L. Lessiga pragnie, by twórca sam wybierał optymalną formę zakresu ochrony swojego dorobku artystycznego. Dlatego wszystkie utwory, powstałe w Fundacji, są rozpowszechniane na licencji Creative Commons 3.0

Fundacja Stańczyka jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową. Środki finansowe na jej działalność pochodzą z dotacji, darowizn, grantów i subwencji osób prawnych, a także odpłatnej działalności pożytku publicznego. Fundacja jest niezależna od instytucji politycznych, a jej członkowie nie są przynależni do żadnej partii politycznej, w swej działalności zaś kierują się zasadami jawności, apolityczności, obiektywizmu i profesjonalizmu.

 

logo_wszib_pelneWyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie od 1995 r. kształci studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów.

Obecnie na uczelni studiuje ponad 4000 studentów na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Socjologia (www.wszib.edu.pl). Centrum Studiów Podyplomowych WSZiB ma w swej ofercie  43 kierunki studiów podyplomowych, liczne kursy oraz szkolenia komputerowe wg programów Akademii CISCO oraz Microsoft AATP (www.podyplomowe.wszib.edu.pl).

WSZiB realizuje również projekty unijne. Aktualnie wdrażane są trzy projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszy Społecznego oraz jeden z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Wdrożenie nowej jakości nauczania i wymiany wiedzy w WSZiB poprzez rozbudowę innowacyjnej infrastruktury dla studentów i kadry naukowej”.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości dopasowuje swoją ofertę do potrzeb różnych grup społecznych, czego przejawem jest Uniwersytet 50+ dzięki któremu aktywni ludzie w dojrzałym wieku mogą rozwijać swoje zainteresowania przy jednoczesnym integrowaniu się i nawiązywaniu nowych znajomości. Osobom, które dysponują wolnym czasem i chcą zostać członkami Uniwersytetu 50+ proponujemy wykłady specjalistów z różnych dziedzin: kultury, ekonomii, historii, zdrowia i medycyny, informatyki oraz spraw publicznych i społecznych. Bogata, obejmująca różne dziedziny nauki oferta jest doskonałą okazją do pogłębiania i zdobywania nowej wiedzy. Wykłady odbywają się dwa razy w miesiącu, w czwartki od godz. 17.00 w auli  Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, ul. Kijowska 14. Słuchaczem Uniwersytetu 50+ może być każda osoba pełnoletnia. Legitymacja słuchacza Uniwersytetu 50+ upoważnia do uczestnictwa we wszystkich wykładach, dodatkowych imprezach i spotkaniach oraz sekcjach zainteresowań. Dla chętnych proponujemy zajęcia w ramach następujących sekcji: szkolenia komputerowe, lektoraty językowe, sekcja sportowo-rekreacyjna, sekcja artystyczna. Szczegółowe informacje o Uniwersytecie 50+ można znaleźć na stronie www.wszib.edu.pl/uniwersytet50.

aotw_stopka