Tytuł projektu: Lex pro bono communi – monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego, realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 686 312,50 PLN, w tym ze środków europejskich: 578 424,18 PLN oraz ze środków dotacji celowej 107 888,32 PLN.

Czas trwania: kwiecień 2018 – czerwiec 2020.

Instytucja Pośrednicząca: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Partner Wiodący: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Partner: Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka.

Zasięg projektu: ogólnopolski. Grupa docelowa i odbiorcy: organizacje pozarządowe prowadzące działania strażnicze, ich przedstawiciele i aktywiści.

Cel główny: monitorowanie prawa na poziomie krajowym przy pomocy zaproponowanych metod, technik lub narzędzi stosowanych i/lub wdrożonych w ramach projektu, ułatwiających realizację działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane on-line przez organy administracji rządowej.

Zadania:
1. 2-letni monitoring oceniający rzeczywisty stan stosowania prawa regulującego współpracę rządu z NGO oraz rekomendujący działania na rzecz jej poprawy w obszarach:
1.1. udziału NGO w tworzeniu polityk publicznych,
1.2. uwzględnienia głosu NGO w stanowieniu prawa,
1.3. przekazywania środków finansowych NGO na działalność w interesie publicznym oraz
1.4. dostępności informacji publicznej w tych obszarach.
2. opracowanie 4 ekspertyz prawno-socjologicznych w obszarach objętych monitoringiem;
3. przeprowadzenie seminarium eksperckiego z prezentacją wyników i weryfikacją tez raportu rocznego oraz opracowaniem rekomendacji dalszego monitoringu;
4. realizacja spotkania edukacyjnych dla działaczy społecznych związanych z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania strażnicze w oparciu o opracowane materiały edukacyjne;
5. opracowanie raportu z monitoringu zawierającego artykuły wprowadzające do problematyki obszarów objętych monitoringiem, opracowane wyniki przeprowadzonego monitoringu oraz sporządzone wcześniej ekspertyzy.