Grudzień w Stańczyku

Ostatni miesiąc był dla nas bardzo pracowity. Poniżej zwięzłe zestawienie naszych działań z grudnia (i końca listopada):

 • W listopadzie powołaliśmy w Fundacji wolontariacki zespół analityków. Składa się on z ludzi, którzy zawodowo zajmując się analizą danych, po godzinach pracy chcą wykorzystać swoje umiejętności w celu zrobienia czegoś dobrego dla Krakowa. Na pierwszy ogień idą finanse miejskie. Przyglądamy się danym, próbując połączyć różne zestawy, takie jak budżet, umowy, zamówienia publiczne etc.) w jedną spójną całość, opisującą nam rzeczywistość finansów miasta. Kombinujemy, jak te dane publikować w formie przyjaznej i czytelnej nie tylko dla specjalistów. Jednocześnie określamy kolejne potrzebne zestawy i działamy na rzecz ich otwierania. Rozpoczęliśmy również publikację serię wpisów tłumaczących, dlatego ważne są te działania.  Pierwszy z nich dotyczy rejestru umów.
 • 23 listopada przesłaliśmy do naszych parlamentarzystów dwa ważne stanowiska:
  • Stanowisko ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
  • Stanowisko ws. projektu ustawy o jawności życia publicznego w wersji z 13.11.2017 r. (czyli wersji po wprowadzeniu uwag z konsultacji publicznych)
 • Również 23 listopada odbyło się nasze spotkanie Delegujemy w NGO. Upoważnienia, pełnomocnictwa i klauzule w umowach. Prowadził je Przemysław Żak, szef Programu Dobre Prawo naszej Fundacji. Było to drugie spotkanie z serii Prawo w Działalności Obywatelskiej, będące efektem współpracy z Biurem Inicjatyw Społecznych. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.
 • 1 grudnia odbyło się ostatnie spotkanie naszego Klubu Dyskusyjnego 60+ w Nowej Hucie. Tematem spotkania był udział seniorów w kształtowaniu życia społecznego.
 • Zakończyliśmy zbieranie odpowiedzi na elektroniczną ankietę dotyczącą krakowskiego Biuletynu Informacji Publicznej w ramach akcji #KrakoskiBIP, w której krakowianie mogli podzielić się swoją opinią i oczekiwaniami. Zebraliśmy ponad 150 odpowiedzi. Naszym kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie w styczniu kameralnej dyskusji z lokalnymi dziennikarzami, aktywistami i pracownikami naukowymi. Wnioski zebrane z ankiety i dyskusji posłużą nam w rozmowach z Urzędem Miasta Krakowa i przekonywaniem go do dobrych zmian w krakowskim BIP-ie.
 • Wzięliśmy udział w Krakowskim Festiwalu Organizacji Pozarządowych i w akcji #jestem3sektor

 • 7 grudnia uczestniczyliśmy w spotkaniu TechKlub Kraków – Światła! Kamera! TechKlub! Spotkanie odbyło się przy udziale gościa specjalnego, Marcina Łukańskiego. Jego prezentacja dotyczyła amatorskiej twórczości filmowej, zwłaszcza filmików zamieszczanych na Youtube.
 • 11 grudnia odbyło się wydarzenie podsumowujące nasze tegoroczne działania z krakowskimi seniorami – Forum Klubów Dyskusyjnych 60+ Akademii Obywateli Trzeciego Wieku „Głos seniora w dyskusji nad bieżącymi kwestiami społecznymi i obywatelskimi”, podczas którego seniorzy mieli możliwość nie tylko przedyskutowania z ekspertami tematów związanych z ich funkcjonowaniem w mieście, ale też przedstawienia własnych wystąpień ukazujących ich punkt widzenia na zagadnienia omawiane w trakcie kolejnych klubów.

 

A dawno, dawno temu…
 • W grudniu 2013 szkoliliśmy z dostępu do informacji publicznej seniorów z Miechowa. Jako ciekawostkę przypominamy program szkolenia 🙂

Blok: Prawo do informacji – prawo do bycia obywatelem
Celem warsztatów jest:

poznanie przez uczestników, zarówno teoretycznie, jak i w praktyce, pojęcia prawa do informacji i informacji publicznej
refleksja nad znaczeniem dostępu do informacji publicznej jako fundamentu bycia obywatelem
zaznajomienie się z przebiegiem procedur udostępniania oraz dochodzenia udostępnienia informacji publicznej
zapoznanie się z pragmatyką przygotowywania wniosków o informację publiczną.
Szczegółowy program bloku prawnego:

1. Zakres pojęcia informacji publicznej jako przedmiotu prawa do informacji (2,5 godz.)

informacja o sprawach publicznych czy o działalności? – definicja informacji publicznej, elementy podmiotowe definicji
poszukiwanie granic informacji publicznej w kontekście organów władzy – występujące poglądy w tym w orzecznictwie
definicja informacji a art. 6 ustawy o dostępie do informacji
przykłady informacji publicznej – kontrowersje wokół maili, opinii, umów, faktur, dokumentów wewnętrznych a prywatnych i urzędowych
informacja a nośnik informacji – zasadność podziału
2. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej (1 godz)

ograniczenia ze względu na inne prawa człowieka w szczególności prawo do prywatności
ograniczenie ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy
ograniczenia ze względu na tajemnice ustawowo chronione w tym ład i bezpieczeństwo państwa
pojęcie informacji przetworzonej i szczególnej istotności dla interesu publicznego
3. Jawność i prawo do informacji w prawie międzynarodowym i polskim – umiejscowienie w systemie praw człowieka (1,5 godz.)

relacja art. 61 Konstytucji a ustawy o dostępie do informacji
akty prawa międzynarodowego – prawo do informacji jako prawo człowieka
ustawa o dostępie a inne tryby udostępniania informacji – norma kolizyjna art. 1 – na przykładzie dostępu do akt postępowania administracyjnego
zakres podmiotów uprawnionych do prawa do informacji
zakres adresatów prawa do informacji – podmioty zobowiązane
4. Wstęp do procedury – aspekty praktyczne udostępniania informacji publicznej (1,5 godz.)

zakres prawa do uzyskiwania informacji o działalności…
dostęp do dokumentów a wgląd do dokumentów urzędowych
wstęp na posiedzenia organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu
ustawowe formy udostępniania informacji: BIP, wywieszenie, wyłożenie, repozytorium, wniosek
zasada niezwłocznego uzyskania aktualnej wiedzy o sprawach publicznych art. 3 ust. 3
akcesoryjne prawo do określenia sposobu i formy udostępnienia informacji z art. 14 ustawy, a obowiązek podmiotów z art. 12 i braki środków technicznych
bezpłatność udostępnienia informacji 7 ust. 2 a koszty dodatkowe sposobu udostępnienia informacji art. 15 – bezpośredniość kosztów, cenniki, uiszczenie opłaty a udostępnienie informacji
5. Dostęp do informacji w trybie wnioskowym – wszczęcie postępowania (1 godz.)

subsydiarność trybu wnioskowego wobec udostępniania w BIP i repozytorium – art. 10
relacja trybu wnioskowego do innych sposobów udostępniania informacji
zakaz żądania uzasadnienia prawnego lub faktycznego wniosku
wniosek – ustny a pisemny
specyfika postępowania o udostępnienie informacji, stosowanie KPA?
zasada szybkości i odformalizowania, pisemność wniosku – dowolność formy, sposobu przekazania i anonimowość
wymogi formalne wobec wniosku pisemnego.
6. Dostęp do informacji w trybie wnioskowym – przebieg, zakończenie postępowania i weryfikacja (1,5 godz.)

możliwy przebieg postępowania i zakończenia – przedłużenie postępowania z art. 13, brak środków technicznych i umorzenie z art. 14 ust. 2, nie posiadanie informacji z art. 4 ust. 2, informacja o opłatach i udostępnienie z opłatą z art. 15, brak kwalifikacji jako informacji publicznej, kwalifikacja jako informacja przetworzona art. 3 ust. 1 pkt 3, udostępnienie informacji, decyzja o odmowie udostępnienia
czynność materialno-techniczna – docelowa forma załatwienia
decyzja o odmowie i umorzeniu postępowania – modyfikacje względem KPA
pouczenie o drodze sądowej weryfikacji decyzji – odejście od sądów powszechnych, monopol sądów administracyjnych
problematyka terminów w postępowaniu o udostępnianie informacji
weryfikacja decyzji instancyjna w postępowaniu administracyjnym – uwagi na gruncie art. 5 ust. 2
weryfikacja sądowo-administracyjna – skarga na bezczynność zakres i warunki formalne – instrument podstawowy ochrony prawa do informacji
7. Zasady i uwagi praktyczne do pisania wniosków o informację publiczną (2 godz.)

problematyka anonimowych wniosków mailowych;
podawanie danych, podpisywanie, uzasadnianie wniosku a potrzeba wnioskodawcy;
znajomość przedmiotu o którym informację żąda wnioskodawca;
uwagi do postępowania w razie bezczynności podmiotu zobowiązanego;
złe praktyki wnioskodawców i podmiotów zobowiązanych.
8. Przykłady wykorzystania prawa do informacji dla kontroli obywatelskiej (1 godz.)

jak pytać to pytać o faktury i rachunki
ile ma Pani lat i jaki jest numer telefonu – pytania o wiek sędziów i numery osób publicznych