Notatka ze spotkań „Kraków do poprawki”

Co: konsultacje społeczne: “Kraków do poprawki”

Gdzie: Małopolski Ogród Sztuki

Temat: Cele polityki przestrzennej Krakowa

Data: 09.04.2013

 Cel – Kraków jako europejska metropolia i ośrodek nowoczesnej gospodarki, wysokich technologii, nauki, kultury i turystyki (kolejność celów jest bardzo ważna!).

 • Kraków ma być miastem atrakcyjnym do zamieszkania i pobytu.

Dąży się do powstania wielkiego okręgu metropolitalnego.

KRAKÓW + KATOWICE = KRAKOWICE

Miasto ma mieć strukturę policentryczną i ma być skierowane do wewnątrz. Władze będą kładły nacisk na ochronę dziedzictwa kulturowego i środowiska, unowocześnienie transportu, jak również umacnianie funkcji metropolitalnej.

 Obecna sytuacja planistyczna Krakowa:

 • 42% obszaru miasta posiada plany miejscowe (stan na 8 kwietnia 2013)

Zasady planowania:

 • zwarte miasto

 • wyznaczone linie nieprzekraczalne

 • tereny inwestycyjne oddzielone od wolnych

NIE MOŻNA PRZEKRACZAĆ GRANIC MIASTA Z ROZWOJEM ZABUDOWY!!!

 Przewiduje się powiększenie terenów zainwestowanych o 4,3%

 • miasto ma być chronione przed zabudową rozwleczoną, aby było tańsze w utrzymaniu

SMART CITY – na każdym etapie planowania: rozwój a nie rozbudowa

 Założenia koncepcyjne:

 • Stare Miasto + Śródmieście

 • wielofunkcyjne centra (w przyszłości Nowa Huta)

 • długie ulice (przy nich pierzeje i place)

Dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podzielono miasto na 63 jednostki (jednostki historyczne oraz funkcjonalno – przestrzenne)

 Kierunki rozwoju miasta:

 • Balice

 • Płaszów

 • Nowa Huta

Nowa Huta Przyszłości (4 projekty)

 • główna oś komunikacyjna to ulica Igołomska

 • Błonia 2.0 to Branice

 • obiekty kubaturowe z funkcjami turystycznymi

 • Przylasek Rusiecki – wody geotermalne (przewiduje się SPA, ponieważ nie nadają się do ogrzewania pomieszczeń)

Płaszów – Zabłocie:

 • możliwość zabudowania obiektami wysokościowymi nie zaburza koncepcji miasta

WISŁA – “miasto frontem do Wisły”

 • przewiduje się zorganizowaną rekreację

MIASTO ZDROWE

 Podstawą mają być struktury przestrzenne a nie podział administracyjny

 Plany do 2030 roku:

 • szybkie połączenie kolejowe w 20 minut z centrum Krakowa do centrum Katowic, region ma stać się konkurencyjny dla Warszawy

 • 1 mln mieszkańców

 • metro

 • przemysł high-tech na Nowej Hucie

 • nowe centrum lotnicze między Krakowem a Katowicami

 • centrum konferencyjne

Podstawowa zasada:

 • Studium ma być kompatybilne z Kartą Ateńską (Kraków jako miejsce pracy, zamieszkania i wypoczynku)

Kraków rozwija się w układzie koncentryczno – promienistym, przechodząc w układ rusztowy.

 NAJWAŻNIEJSZA DOSTĘPNOŚĆ (aby zwiększyła się jakość).

Planuje się utworzenie Parku Rzecznego Wisły.

Obecnie tereny zielone w mieście zajmują 39%.

 Możliwość budowy budynków 22-kondygnacyjnych na Podgórzu i Zabłociu.

STUDIUM: centra – bazowanie na obecnych podziałach (np. Rynek Dębnicki dla Dębnik, jednak centra handlowe też mogą stanowić centra dzielnic).

Nowa Huta – planuje się zabudowę o niskiej intensywności – wille miejskie.

Projektowane budynki muszą mieć trwałość co najmniej 50 lat.

 STUDIUM – czerwiec – pierwsze wyłożenie do wglądu!!!

 

Temat: Komunikacja miejska

Data: 16.04.2013

 System komunikacji w Krakowie za 20 lat:

 • nie będzie nowych linii kolejowych, ale obecne nie będą likwidowane

 • zostanie stworzony skrót między Zabłociem a Krzemionkami, dla osób jadących do Skawiny oszczędność czasu wyniesie 20 minut

 • do Balic będzie prowadziła dwutorowa linia, z dworcem w okolicach terminala

 • zakłada się utworzenie kolei podmiejskiej z siecią przystanków (szybka kolej aglomeracyjna)

 • metro będzie miało 1 linię o łącznej długości 36 km (brak planów dokładnych tras i przystanków)

 • dobudowanie linii tramwajowych

 • linie metra mają współdziałać z liniami tramwajowymi

 • zostaną stworzone węzły przesiadkowe

 • parkingi “park & ride” (połączenie z koleją, autobusami, metrem i tramwajami)

Sieć ruchu pieszego zostanie uwolniona od parkujących samochodów, część ulic zostanie wyłączona z ruchu samochodowego, zostaną stworzone wygodne przejścia dla pieszych

 Obecnie ruch rowerowy to 5-6%, w przyszłości planuje się, iż będzie to 10%.

Obecnie 100 km ścieżek rowerowych, a przyszłości ma być 400 km.

 Pytania mieszkańców:

Dlaczego nie uwzględnia się metra w połączeniu do Balic?

 • port lotniczy obsługiwany będzie linią dwutorową, terminal zostanie przebudowany, obecnie ma przepustowość 3,5 mln do 8 mln

Uwagi ludności do planu – węzły przesiadkowe zmniejszają wygodę użytkowników, powodują wzrost czasu

 Kolej aglomeracyjna zostanie połączona z liniami kolei regionalnej i międzynarodowej, dlatego częstotliwość będzie mniejsza niż metro.

 

Temat: Zieleń miejska

Data: 23.04.2013

 Ochrona kształtowania środowiska przyrodniczego:

 • w Krakowie w 3 zbiornikach występują wody lecznicze

 • w pięciostopniowej skali walorów przyrodniczych w Krakowie tereny z pierwszej i drugiej klasy zajmują 8%

 • przewiduje się możliwość zalesienia przy granicy miasta, jednak nie jest to obligatoryjne

 • przewiduje się idee parków wodnych ze strefą ochronną oraz strefą zagospodarowania rekreacyjnego

 • przewiduje się korytarze wymiany i regeneracji powietrza


Na 1 mieszkańca przypada 18m2 zieleni urządzonej.

 

Kształtowanie dziedzictwa kulturowego:

 • w ewidencji zabytków znajduje się 7 tys. obiektów

Strefy:

 • ochrony wartości kulturowej

 • ochrony sylwety miasta

 • ochrony krajobrazu

W planach uwzględniono powiązania widokowe między kopcami. Są to bardzo ważne punkty widokowe.

 Parki kulturowe:

 • obecnie

 • Park Kulturowy Stare Miasto

 • planowane

 • Park Kulturowy Stradom

 • Park Kulturowy Krzemionki

 • Park Kulturowy “stara” Nowa Huta

 • Park Kulturowy Opactwo Cystersów

Planuje się wprowadzenie wspólnego zarządzania obiektami fortecznymi.

 Program oświetlenia ulic i iluminacja miasta:

 • Droga Królewska

 • pierścień wokół Plant

 • Bulwary

 • mosty

Planuje się ochronę branż zanikających i rzemiosła.

Zielone Aleje:

 • pomysł mieszanej ulicy – każdy uczestnika ruchu ma te same prawa

 • rozwiązania przestrzenne:

 • eliminacja podziału na pieszych i jezdnie

 • ulica może stać się placem zabaw i wypoczynku

W spotkaniach uczestniczyła i tekst opracowała: Anna Bęben