REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZANYCH W RAMACH PROJEKTU

“LEX PRO BONO COMMUNI- MONITORING PRAWA REGULUJĄCEGO WSPÓŁPRACĘ RZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO”

 

wersja 5.06.2019

§1 Postanowienia ogólne

[Regulamin i cel projektu]

1. Regulamin określa warunki udziału oraz zasady rekrutacji uczestników spotkań edukacyjnych przeprowadzanych w ramach projektu “Lex pro bono communi – monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego” nr umowy POWR.02.16.00-00-0060/17-00 (zwany dalej: Projektem).

2. Celem Projektu jest monitoring prawa na poziomie krajowym realizowany przez pozyskanie i usystematyzowanie danych o rzeczywistym stanie współpracy rządu z organizacjami pozarządowymi.
W ramach Projektu zaplanowano spotkania edukacyjne oraz powiązane z nimi wsparcie merytoryczne i doradztwo prawne dla wzmocnienia kompetencji przedstawicieli NGO z całej Polski prowadzących działania strażnicze (zwanych dalej uczestnikami).
Organizacje pozarządowe rozumie się zgodnie z definicją ustawową Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[Finansowanie, czas i organizatorzy]

3. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

4. Projekt jest realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych z siedzibą przy ul.Szpitalnej 5/3, 03-433 w Warszawie, będącej Liderem Projektu (zwana dalej: Lider) oraz Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka z siedzibą w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 12, będącej Partnerem Projektu (zwana dalej: Partnerem), a jednocześnie głównym organizatorem spotkań i wsparcia, o którym mowa w ust. 2.

5. Projekt trwa w okresie od 23 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

§2 Uczestnictwo w Projekcie

[Zasada bezpłatności]

1.Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.

[O spotkaniach]

2.Partner planuje zorganizowanie co najmniej 8 spotkań edukacyjnych po 5 godzin średnio dla 15 osób w 8 różnych województwach, w szczególności odległych lub z utrudnionym dojazdem do Warszawy.

3.Celem spotkań edukacyjnych jest pogłębienie wiedzy jak:

 1. monitorować stosowanie prawa w obszarach dotyczących udziału NGO w tworzeniu polityk za pośrednictwem ciał dialogu, uwzględniania głosu NGO w stanowieniu prawa poprzez konsultacje publiczne i opiniowanie, przekazywania środków finansowych dla NGO oraz dostępności informacji publicznej i jej ponownego wykorzystania;
 2. wpływać na zmianę prawa w interesie społecznym;
 3. jakimi narzędziami pozyskiwać, analizować i weryfikować dane;
 4. jakimi metodami angażować się w dialog z rządem w celu poprawy zdiagnozowanych problemów;
 5. jak interweniować w przypadku naruszania praw obywateli.

4.Spotkania zostaną przeprowadzone przez animatora w oparciu o przygotowane materiały edukacyjne, które zostaną przekazane uczestnikom w formie papierowej oraz w formie odpowiednio przygotowanych plików edytowalnych.

5.W każdym spotkaniu jako moderator uczestniczyć będzie lokalny aktywista społeczny prowadzący działania strażnicze.

6.Podczas spotkań edukacyjnych uczestnicy będą mieli zapewniony serwis kawowy oraz ciepły posiłek.

7.Wybór sal na prowadzenie spotkań edukacyjnych będzie uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych, jeśli taka potrzeba zostanie zgłoszona na etapie rekrutacji.

8.Spotkania będą się odbywać w godzinach pracy szkół, przedszkoli i żłobków, o ile będzie to potrzebne, przy czym Partner zastrzega sobie decyzję ostateczną, kierując się dostępnością spotkań dla większości zainteresowanych.

[Wsparcie merytoryczne, doradcze i grupa on-line]

9.Uczestnicy/uczestniczki spotkań edukacyjnych mogą korzystać ze:

 1. wsparcia merytorycznego on-line z zakresu działań strażniczych, a także brać udział w moderowanej grupie dyskusyjnej.
 2. Uczestnicy/uczestniczki spotkań edukacyjnych i moderowanej grupy dyskusyjnej mogą korzystać z indywidualnego doradztwa prawnego on-line z zakresu obszarów objętych projektem.

10.Zakłada się, że powyższe wsparcie z ust. 9 jest jednocześnie wsparciem dla organizacji z ramienia których uczestnicy się zgłosili.

11.Uczestnicy korzystający ze wsparcia będą zobligowani potwierdzić otrzymane wsparcie na potrzeby sprawozdawcze z Projektu przez Partnera. Szczegółowe zasady robocze korzystania ze wsparcia będą przedstawione wraz z wiadomością witającą na grupie on-line.

§3 Zasady zwrotu kosztów podróży

 1. Uczestnicy/uczestniczki spotkań mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na spotkanie. Zwrot kosztów dotyczy dojazdu z miejscowości położonych poza miastem, w którym odbywa się spotkanie.
 2. Zwrot kosztów podróży nie obejmuje dojazdu z miejscowości położonych poza obszarem województwa, w którym odbywa się spotkanie.
 3. Zwrotowi podlegają wyłącznie koszty podróży ściśle związane z realizacją działań w projekcie.
 4. Zwrotowi podlegają koszty za przejazd autobusem lub PKP II klasa do wysokości ceny biletu.
 5. Partner zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby osób objętych zwrotem kosztów dojazdu na spotkanie stosownie do posiadanych środków. W związku z powyższym możliwość uzyskania zwrotu tych kosztów będzie uzależniona od kolejności zgłoszonych wniosków.

§4 Zasady rekrutacji do udziału w Projekcie

 1. W projekcie mogą wziąć udział członkowie, członkowie władz, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych prowadzących działalność strażniczą, w tym również pomocniczo w stosunku do prowadzonej np. działalności rzeczniczej, pomocowej lub edukacyjnej.
 2. Możliwe jest uczestnictwo więcej niż jednej osoby związanej z daną organizacją pozarządową.
 3. Partner wyznacza ramy czasowe rekrutacji i umieszcza stosowną informację na swojej stronie internetowej www.stanczyk.org.pl .
 4. Zgłoszenie chęci udziału w Projekcie odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego z ankietą na potrzeby weryfikacji kwalifikowalności, zamieszczonych na stronie internetowej: www.stanczyk.org.pl lub przez email Partnera stanczyk@stanczyk.org
 5. O zakwalifikowaniu się uczestników/uczestniczek do Projektu decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez Lidera i Partnera Projektu.
 6. Rekrutacja odbywać się będzie z poszanowaniem równości szans, w tym utrzymaniu funkcjonującego w organizacjach równego statusu kobiet i mężczyzn oraz ich równoprawnego wpływu na na funkcjonowanie organizacji.
 7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Partner utworzy listę rezerwową. Partner może też ograniczyć ilość osób uczestniczących z jednej organizacji pozarządowej.
 8. W uzasadnionych przypadkach Partner zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu rekrutacji.
 9. Uczestnik/uczestniczka, który z powodów losowych nie mógł uczestniczyć w danej formie wsparcia i jednocześnie podtrzymuje dalszą chęć udziału w projekcie otrzymuje od Partnera komplet materiałów szkoleniowych/informacyjnych oraz jest szczegółowo informowany o przebiegu danej formy wsparcia przez koordynatorkę projektu w formie osobistej komunikacji.

§5 Obowiązki uczestnika Projektu

 1. Uczestnikiem projektu jest osoba, która po kwalifikacji spełniła wymagania z ust.4.
 2. Osoby zgłaszające się do uczestnictwa w projekcie zobowiązane są do wypełnienia i podpisania dokumentów rekrutacyjnych, tj.:
  1. Formularza zgłoszeniowego dla instytucji oraz uczestnika;
  2. Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o przyjęciu informacji wymaganych art. 13 i 14 RODO;
  3. Oświadczenia o statusie osoby uczestnika.
 3. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, co wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej, które należy złożyć/przesłać na adres Fundacji Instytutu Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka z siedzibą w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 12. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 4. Podpisanie powyższych dokumentów jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Projekcie i oznacza przystąpienie do Projektu. Dane w nich wskazane powinny pokrywać się z danymi wskazywanymi w procesie wstępnej rekrutacji z §4 ust.4.
 5. Uczestnicy/uczestniczki zobowiązują się do podpisania listy obecności na spotkaniu edukacyjnym oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych.
 6. Uczestnicy/uczestniczki są zobowiązani do przestrzegania zasad wynikających z niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikom/uczestniczkom zostaną przedstawione do zapoznania się zasady przetwarzania ich danych osobowych w związku z udziałem w Projekcie.
 8. Za Uczestnika Projektu, jako korzystającego ze wsparcia, traktuje się również organizację pozarządową, z której ramienia biorą udział w Projekcie Uczestnicy, postanowienia Regulaminu stosując do niej odpowiednio.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28.02.2019
 2. Regulamin jest dostępny w biurze Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka przy ul. Sławkowskiej 12 w Krakowie oraz na stronie internetowej www.stanczyk.org.pl/lpbcregulamin.
 3. Partner zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian lub dodatkowych postanowień w niniejszym regulaminie w przypadku zmiany wytycznych lub warunków realizacji Projektu albo uzasadnionej konieczności poprawy regulaminu. Partner będzie publikował wersje poprzednie regulaminu a nowe udostępniał zarówno na stronie jak i przesyłał uczestnikom i uczestniczkom projektu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Partner projektu.

Finansowanie: spotkania, jak i wsparcie merytoryczne i doradztwo organizowane jest w ramach projektu „Lex pro bono communi – monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego”, realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.