Obserwacja sesji Rady Miejskiej w Wadowicach

.

26.11.2013 r. uczestniczyliśmy w obradach sesji Rady Miejskiej w Wadowicach, podczas której uchwalony został Program współpracy Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą relacją i obejrzenia nagrania z sesji.

.

Nagranie sesji Rady Miejskiej w Wadowicach, 26.11.2013 r.

.

Relacja z procedowania uchwały ws. przyjęcia Programu współpracy Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na początku Pani referująca uchwałę przedstawiła przebieg dwóch etapów mających do tej pory miejsce. Pierwszy odbył się 13.09.2013 roku, polegał on na zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń informacji o miejscu i dacie konsultacji z NGO. Zaproszenia mailowe dostały te organizacje, które posiadają i podały adresy e-mail. Następnie, 03.10.2013 odbył się drugi etap: spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi, w czasie którego omówiono szczegółowo wnioski, które wpłynęły. Częściowo przyjęto jeden wniosek o powiększeniu puli pieniędzy na dyscyplinę sportową, jaką jest karate w związku z czym przesunięto środki o 5 tysięcy złotych. Odrzucono natomiast wniosek o zatrudnienie dodatkowej osoby do obsługiwania małych stowarzyszeń z zakresu księgowości z powodu braku środków.

Przedstawiono najważniejsze zadania, na które zostaną przeznaczone przyszłoroczne fundusze, mianowicie: wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, pomoc społeczna (w tym osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej), wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej, ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

W tygodniu po sesji zapowiedziano ogłoszenie konkursu ofert organizacji pozarządowych.

Propozycję poprawki wniósł Pan Paweł Janas, miała ona dotyczyć jednego z załączników o dotacjach. Pan radny zasugerował zwiększenie (zabezpieczenie) środków przeznaczonych na wspinaczkę sportową na czas ze względu na znaczące sukcesy na szczeblu krajowym w tej dziedzinie odnoszone przez mieszkańców gminy. Dzięki dodatkowej kwocie Wadowice mogłyby rozwijać się w tym kierunku i z czasem stać się „kuźnią talentów w tej dyscyplinie”. Jednak według Pani Burmistrz poprawka nie powinna zostać wniesiona, gdyż osobiście rozmawiała z przedstawicielem tego sportu i według niego wielkość dotacji jest wystarczająca, ale jeśli komisja poprze tę poprawkę to w grudniu podczas ustalania budżetu będzie ona wzięta pod uwagę. Poprawkę poparło sześciu radnych, więc projekt został odrzucony.

Dalej głos zabrał Pan Mateusz Klinowski, według niego co roku odbywa się głosowanie na Programem skonstruowanym
pod konkretne organizacje, a powinien być tworzony pod potrzeby mieszkańców. Stwierdził, że jest to poważny problem we współpracy z NGO. Pani Burmistrz absolutnie się z nim nie zgodziła, powiedziała że Pan Klinowski już kilka razy obrażał piłkarskie kluby sportowe (była to odpowiedź na słowa, iż te mają już zabezpieczone pół miliona złotych i nie muszą nawet startować w konkursie a pomimo takich pieniędzy nie ma oczekiwanych sukcesów). Poproszona o głos Komisja poparła zdanie Pani Burmistrz .

Za przyjęciem Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 wyraziło aprobatę 10 osób, jedna była przeciw
a pięć wstrzymało się od głosu.

Opracowała: Anna Borowiec