Oświadczenie ws. upublicznienia umów cywilnoprawnych zawartych przez Stowarzyszenie Komitet Konkursowy Kraków 2022

Oświadczenie Zarządu Fundacji Stańczyka w sprawie upublicznienia umów Komitetu Konkursowego Kraków 2022 z dnia 26 lipca 2014 r.

Upubliczniając umowy Komitetu Konkursowego Kraków 2022, Fundacja Stańczyka spotkała się w piątek 25.07.2014 wieczorem w sieci z postawionymi publicznie zarzutami przez autorów artykułów na serwisach niebezpiecznik.pl oraz www.spidersweb.pl o naruszenie standardów, obowiązków, włączając w to przepis art. 269b Kodeksu Karnego, poprzez udostępnienie w umowach takich danych, jak klucze licencyjne, dane bankowe, dostęp do użytkownika na portalu. W związku z powyższym wyjaśniamy, co następuje:

Legalne źródło.

1. Podkreślamy, że wszystkie umowy przez nas udostępnione otrzymaliśmy legalną drogą od obywatela, który otrzymał je od Komitetu w trybie wnioskowym z art. 10 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, realizując swoje prawo do informacji z art. 61 ust. 1 Konstytucji. Obowiązkiem Komitetu Konkursowego było dokonanie analizy, czy zachodzą ustalone zgodnie z art. 61 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia przewidziane w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. To po stronie Komitetu, jak i każdego podmiotu zobowiązanego do udostępniania informacji publicznej leży odpowiedzialność za właściwą kwalifikację i przygotowanie informacji do udostępnienia. Sprzeciwiamy się poglądom o przenoszeniu odpowiedzialności na obywateli korzystających z swojego prawa do informacji. Są one sprzeczne na tym gruncie z podstawowymi zasadami państwa prawa w tym budowania zaufania do władz i instytucji publicznych z art. 2 Konstytucji RP.

Wolność rozpowszechniania jest domyślna, a nie jej ograniczenia!

2. Zwracamy uwagę, że przekazanie nam tych danych przez mieszkańca Krakowa, a następnie udostępnienie ich dalej przez Fundację odbyło się w ramach realizacji podstawowego prawa człowieka chronionego art. 54 Konstytucji RP, art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. We wszystkich tych wymienionych regulacjach wskazuje się, że jakiekolwiek ograniczenia wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji muszą być wyraźnie ustanowione w przepisach rangi ustawowej.

3. W polskiej regulacji udostępniania informacji publicznych za podmiot uprawniony uznano “każdego”. Następstwem logicznym tego jest zakaz ustawowy badania interesu prawnego i faktycznego podmiotu, korzystającego z prawa do informacji. Informacja, której udostępnienie więc nie podlega ograniczeniu na gruncie art. 5 ustawy o dostępie do informacji, jest potencjalnie jawna każdemu. Dlatego rozpowszechnianie informacji udostępnionej przez uprawniony podmiot (tu Komitet Konkursowy Kraków 2022) jest domyślnie legalnym i uprawnionym działaniem, do czasu podjęcia wiarygodnej informacji o odmiennym stanie rzeczy. W obecnej sytuacji należy przyjąć, że właściciel tych informacji (Komitet Konkursowy Kraków 2022) uznał każdego (wskazanego w art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej) za uprawnionego do otrzymania tej informacji i za uprawnionego do dostępu do wszelkich wymienionych tam urządzeń i danych.

Art. 269b Kodeksu Karnego nie przesądza …

4. Podkreślamy, że nie odnajdujemy przesłanek w stanie faktycznym i związanych z nimi norm prawnych w przepisach, które by stanowiły podstawę do ograniczania podstawowej wolności rozpowszechniania informacji w zakresie danych wskazanych powyżej w sposób wiążący. Nie oznacza to, że nie widzimy argumentów natury faktycznej. Jednocześnie sprzeciwiamy się interpretowaniu art. 269b Kodeksu Karnego jako samodzielnej podstawie prawnej ograniczającej ww. wolność. Wykładnia tego przepisu nie może ograniczać się do wykładni literalnej. Nie można nie brać pod uwagę umiejscowienia w rozdziale XXXIII Kodeksu Karnego o tytule “Przestępstwa przeciwko ochronie informacji”. To już wskazuje, że przepis ten penalizuje zachowania osób nieuprawnionych, a więc takich, które nie miały prawa do udostępnienia (rozpowszechnienia) informacji. Przepis ten w żaden sposób jednak nie przesądza i nie jest podstawą do dokonania oceny, czy dany podmiot był uprawniony, czy nie.

5. Z perspektywy zakreślonej w powyższych punktach nie może być więc mowy o złamaniu art. 269b Kodeksu Karnego, bowiem sam dysponent danych ujawnił przedmiotowe dane, uznając “każdego” za uprawnionego do ich otrzymania. Jeśli tak, to nie została zrealizowana przesłanka bezprawności naruszenia dobra prawnego. Nie zachodzą przesłanki klasyfikujące te dane jako “przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego w art. 165 § 1 pkt 4, art. 267 § 3, art. 268a § 1 albo § 2 w związku z § 1, art. 269 § 2 albo art. 269a, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej”. Tym samym jedynym odpowiedzialnym za udostępnienie danych, które – być może –  powinny być uznane za niejawne (ale tylko i wyłącznie w zakresie kluczy, haseł, danych bankowych – te informacje mogłyby zostać wyczernione na udostępnionych dokumentach), odpowiada Komitet Konkursowy Kraków 2022. Oczywiście gdyby zostały one upublicznione, ale nie zostały wcześniej udostępnione jako informacja publiczna, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej (innymi słowy udostępnione byłyby wbrew woli podmiotu uprawnionego). Pozostawiamy na marginesie dyskusję na temat rozróżnienia pojęć informacji oraz danych informatycznych oraz przyrównania tejże do omawianej sytuacji.

Odpowiedzialny jest ten kto jest odpowiedzialny, a nie „każdy”.

6. Jeśli udostępnienie kontrowersyjnych informacji wpływa negatywnie na interesy podmiotów trzecich np. kontrahentów Komitetu, a jednocześnie ich interesy nie były chronione art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, dającym podstawy ograniczaniu prawa do informacji, to należy przyjąć, że jest to problem wyłącznie na gruncie stosunków cywilnoprawnych pomiędzy ewentualnymi kontrahentami a podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji.

Fundacja chroni prawo do prywatności.

7. Oświadczamy, że zgodnie z powyższą oceną prawną Fundacja wzięła na siebie wyczernienie wszystkich informacji, które na mocy art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej podlegają wyłączeniu z jawności. Wyczernione zostały wszystkie dane objęte prawem do prywatności, pomimo że otrzymaliśmy je wraz umowami. Wyczerniliśmy je, bo podlegają wyłączeniu jawności na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podkreślić jednak wypada, że obowiązek usunięcia z udostępnianych dokumentów informacji wskazanych w przepisie art. 5 powołanej ustawy ciąży na podmiocie udzielającym informacji, a nie na podmiocie otrzymującym te informacje. Uznaliśmy jednakże, że jeśli ustawodawca uznał dane wartości za ważne na tyle, by ograniczyć prawo do informacji, to jest to wskazówka również dla ewentualnego ich rozpowszechniania przez obywateli.

Uszanowanie wątpliwości a obowiązek prawny.

8. Oświadczamy, że biorąc pod uwagę moralne wątpliwości i niepokój społeczności zorganizowanych wokół portali niebezpiecznik.pl, wykop.pl i spidersweb.pl, pomimo braku obowiązku prawnego, budzące kontrowersje dane zostały już przez nas wyczernione.

Prawo do rozpowszechniania nie równa się prawo do wykorzystywania.

9. Podkreślamy, że należy wyraźnie rozróżnić omawiane powyżej pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji od korzystania z tych informacji, w szczególności naruszającym licencje i interesy podmiotów trzecich bezprawnym korzystaniem z oprogramowania, o ile faktycznie udostępnione dane to umożliwiały. Sygnalizujemy, że rozpowszechnienie informacji nie oznacza uprawnienia dla osób, które je pozyskały, do korzystania z nich np. systemu zarządzania kampanią reklamową, wprowadzając w błąd podmioty trzecie współpracujące z Komitetem Konkursowym Kraków 2022. Zwracamy uwagę, że wszystkich, którzy udostępnili te dane przed ich wyczernieniem, obowiązuje taka sama odpowiedzialność przed własnym sumieniem, jak nas.

Adres służbowy poczty elektronicznej pracownika instytucji publicznej.

10. Adres poczty elektronicznej księgowej (podobnie jak i inne), na który powołują się wyżej wymienione portale, jest adresem, który jest wskazany do komunikacji w kwestiach formalnych i zawodowych. Nie jest to więc naszym zdaniem dana chroniona prawem do prywatności, jako oficjalny adres pracowniczki Komitetu Konkursowego Kraków 2022 wskazany do kontaktu w sprawach księgowych. Jest informacją publiczną, nie podlega wyłączeniu z jawności, nie został wyczerniony. I nie zostanie.

Wszyscy się uczymy, zostańmy w kontakcie.

11. Dziękujemy wszystkim za czujność,  uważne przeglądanie umów i rozpowszechnianie tej informacji dalej. Sugerujemy bardziej wnikliwą analizę, także od strony prawnej, przed rozpowszechnianiem dyskusyjnych informacji w sposób kontrowersyjny i mogący godzić w dobre imię innych podmiotów (tu Fundacji Stańczyka i jej Programu Przejrzysty Kraków). Pozostajemy jak zawsze otwarci na kontakt w tej lub innych sprawach dotyczących tematyki jawności działalności podmiotów publicznych.

Zarząd Fundacji Stańczyka

Jan Niedośpiał, Szef Programu Przejrzysty Kraków

Anna Cioch, Szefowa Programu Działań Strażniczych

Anna Rozkuszka, członkini Zarządu

Przemysław Żak, Szef Programu Prawnego