1/ Proponowane brzmienie par. 24. ust.1:

„Przebieg obrad jest protokołowany i rejestrowany za pośrednictwem urządzeń rejestracji dźwięku lub dźwięku i obrazu, a elektroniczny zapis przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu i umieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Przyjęty w zakresie  rejestrowania za pośrednictwem urządzeń dźwięku lub dźwięku i obrazu, w zakresie umieszczania na Biuletynie Informacji Publicznej – nie.

2/ Proponowane brzmienie par. 24. ust 2 pkt 6:
„podjęte uchwały wraz z imiennym wynikiem głosowania”

Nie przyjęty

3/ Proponowane brzmienie par. 40. ust 1.:
„Posiedzenia komisji rad dzielnic są jawne i dostępne.”

Przyjęty w innej formie, w par. 7 ust. 1 w brzmieniu: „Działalność organów Dzielnicy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw” oraz § 40 ust 3: „Mieszkaniec lub przedstawiciel grupy mieszkańców ma prawo brać udział z prawem zabierania głosu w posiedzeniach komisji Rady w sprawie, która jego lub grupy mieszkańców bezpośrednio dotyczy.”

4/ Proponowane brzmienie par. 41 ust 3:
„Przebieg posiedzenia komisji jest protokołowany i nagrywany. Nagrania dźwięku lub dźwięku i obrazu stanowią załączniki do protokołu i są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Nie przyjęty

5/ Proponowane brzmienie par. 54. ust 1.:
„Przebieg posiedzenia Zarządu jest protokołowany i nagrywany. Nagrania dźwięku lub dźwięku i obrazu stanowią załączniki do protokołu i są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Nie przyjęty

6/ Proponowane brzmienie par. 71:
Dzielnica realizuje komunikację z mieszkańcami w szczególności w formie […]

Przyjęty

7/ par. 25 ust. 2 pkt 6. – Inicjatywa uchwałodawcza obywateli – zmniejszenie liczby wymaganych podpisów z 200 do 50

Przyjęty częściowo – zmniejszono liczbę wymaganych podpisów do 100

8/ Par. 76 – wniosek obywatelski – obniżenie wymaganej liczby mieszkańców z 200 osób do 50.

Przyjęty częściowo – zmniejszono liczbę wymaganych podpisów do 100

9/ Par. 85 – Bierne prawo wyborcze powinno przysługiwać osobom stale zamieszkującym na terenie danej dzielnicy. Jest to ważny aspekt, związany z charakterem jednostek pomocniczych i decentralizacją władzy.

Nie przyjęty

10/ W części VI ORDYNACJA WYBORCZA brak jest jakichkolwiek uregulowań dotyczących prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej, pozyskiwania funduszy i ich wydawania. Postulujemy rozważenie tego typu zapisów w tej części Statutu.
Postulujemy także rozważenie ponownego ustanowienia minimalnej liczby koniecznych podpisów w liczbie 15. Obecny brak tego typu uregulowań nie jest spójny z koncepcją inicjatywy uchwałodawczej i wniosku obywatelskiego ustanowionych na poziomie, aż 200 podpisów. Z jednej strony bowiem radny de facto nie musiałby mieć żadnego poparcia, natomiast inicjatywa i zaangażowanie mieszkańców miasta spotykają się ze znaczną barierą w procedurze.

W części nie przyjęty, w części realizowany przez stosowanie Kodeksu Wyborczego.

Czyli, na 10 postulatów, 6 jest przyjętych, częściowo przyjętych lub realizowanych. Jest to więc częściowy sukces naszego pierwszego działania rzeczniczego.

Jednak koniec tego działania nie oznacza końca działania na rzecz realizacji tych postulatów. Bardzo nam zależy, aby nagrania audio bądź audio i video z sesji Rad Dzielnic trafiały na Biuletyn Informacji Publicznej. Na poziomie zapisów statutowych się nie udało. Ale jak nie drzwiami, to oknem…