Poszukiwani wolontariusze do pracy merytorycznej w projekcie.

Rekrutacja do 14.10.2018

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, poszukują wolontariuszek/-y do udziału w projekcie mającym na celu monitorowanie stosowania prawa we współpracy rządu z organizacjami pozarządowymi [przeczytaj informacje o projekcie TU].

Poszukujemy osób które:

 1. dysponują czasem w wymiarze ~20 h miesięcznie od października 2018 r. i chcą zaangażować się w realizację projektu,
 2. chcą nabyć doświadczenie z zakresu działania organizacji pozarzadowych, rzecznictwa i monitoringu prawa,
  są zainteresowane tematyką kontroli obywatelskiej, strażnictwa oraz zagadnieniami prawnymi dotyczącymi procesu legislacyjnego, dostępu do informacji publicznej i współpracy organizacji społecznych z administracją rządową,
 3. chcą współtworzyć zespół Fundacji Stańczyka
 4. Dodatkowo mile widziane zainteresowanie lub kształcenie w kierunku prawniczym.

Proponujemy:

 1. uzyskanie unikalnego doświadczenia współpracy z eksperckimi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się na co dzień rzecznictwem i monitoringiem prawa,
 2. zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności z zakresu monitoringu stosowania prawa,
 3. możliwość udziału w szkoleniach prowadzonych przez ekspertów w dziedzinie rzecznictwa,
 4. aktywne uczestnictwo i wpływ na kształt realizacji projektu, w tym przez udział w spotkaniach merytorycznych zespołu projektowego w Warszawie i Krakowie,
 5. możliwość nawiązania długofalowej współpracy z Fundacją Stańczyka.

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie monitoringu,
 2. współpraca przy wykonywaniu analiz i researchy prawnych,
 3. udział w spotkaniach zespołu monitorującego w Warszawie i Krakowie,
 4. udział w szkoleniach wewnętrznych,
 5. możliwość udziału w innych spotkaniach i wydarzeniach Fundacji Stańczyka.

Więcej o projekcie na stronie informacyjnej [TU]:

Zainteresowanych udziałem prosimy o wysłanie zgłoszenia na adresstanczyk@stanczyk.org.pl,
do dnia: 14 października 2018 r.
Do zgłoszenia prosimy dołączyć 2 dokumenty: CV i krótkie stanowisko (1 str A4, 12, 1,5 odstępu) dotyczące wybranego zagadnienia odnoszącego się do bieżących wydarzeń społeczno-politycznych. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami, których zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną.
Lex pro bono communi – monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego, realizowany jest przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie klauzuli:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w zakresie nie wymaganym dla ewentualnego zawarcia umowy. Wiem, że zgodę mogę odwołać w każdym czasie, co nie wpływa na legalność wcześniejszego przetwarzania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Art. 13 RODO).

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej z siedzibą przy ul. Sławkowskiej 12, 31-014 Kraków.

Celem przetwarzania Twoich danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz ewentualne w efekcie zawarcie, realizacja i zakończenie umowy wolontariackiej (odpowiednio art. 6 ut. 1 lit a i b RODO), jak i realizowanie obowiązków wynikających z prawa dotyczących zawartej umowy oraz rozliczenia i sprawozdawczości projektu (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto w przypadku podjęcia współpracy Fundacja będzie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przetwarzać Twoje dane dla celów głównie informowania i komunikacji o innych działaniach oraz na cele zabezpieczenia prawnego w przypadku ewentualnych sporów w okresie przedawnienia roszczeń. Dane konieczne. Podanie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych, informacji o profilu wykształcenia i kompetencjach oraz motywacji podjęcia współpracy jest nam konieczna dla rekrutacji i zawarcia docelowo umowy wolontariatu. Dane dobrowolne. Podanie przez Ciebie dodatkowych danych (np. informacji o hobby w CV) jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania w procesie rekrutacji będzie Twoja zgoda. Masz prawo do odwołania jej w każdym momencie.

Czas przetwarzania oraz udostępnienie innymi podmiotom. Twoje dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia rekrutacji a w zakresie dobrowolnym również do czasu odwołania zgody. W przypadku uzasadnionego prawnie interesu – dane będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy, oraz przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. W przypadku podjęcia współpracy Twoje dane będą przetwarzane też w celach sprawozdawczych Liderowi projektowi Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez okres realizacji umowy, projektu oraz przez wymagany po ich zakończeniu czas. Odbiorcami Twoich danych mogą być też usługodawcy Fundacji oraz ich dostawcy (tzw. procesorzy i subprocesorzy), którzy w ramach świadczenia usług mogą zetknąć się z Twoimi danymi (np. księgowość, Google poprzez świadczoną usługę G-Suite lub Bank).

Twoje dane będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do USA – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield) oraz do innych państw, w których znajdują się centra danych Google lub dane przetwarzane są przez subprocesorów Google – na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiązują ten podmiot przetwarzający do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. Więcej informacji na temat zabezpieczeń transferu danych na stronie internetowej Google w zakładkach właściwych dla prywatności oraz warunków świadczenia usług G-Suite.

Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: stanczyk@stanczyk.org.pl

 

Lex pro bono communi – monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego, realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.