Realizacja prawa do informacji w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych, spółkach i fundacjach
1. Prawo do informacji w jednostkach miejskich
1.1. Realizacja wniosku
1.2. Czas realizacji wniosku
1.3. Potwierdzanie otrzymania wniosku
1.4. Forma odpowiedzi
2. Prawo do informacji w spółkach miejskich
2.1. Realizacja wniosku
2.2. Czas realizacji wniosku
2.3. Potwierdzanie otrzymania wniosku
2.4. Forma odpowiedzi
3. Prawo do informacji w fundacjach “miejskich”

Wstęp

W ramach rozwijania koncepcji “Kraków przejrzysty do ostatniej złotówki”, dążymy do zastąpienia jawności teoretycznej jawnością praktyczną, aktywną i skierowaną frontem do mieszkańców. W ramach działania, szerzej opisanego tutaj, staraliśmy się zebrać “nieoczywiste dane” na temat kosztów MS Office – konsekwencji małych, rozproszonych opłat dla budżetu miasta i szerzej, miejskich finansów publicznych. Staraliśmy się dotrzeć do wszystkich 433 jednostek miejskich, jednak na BIP – oficjalnym źródle informacji miejskiej – znaleźliśmy dane kontaktowe tylko do 422 (obecnie są dostępne dla 423, odkąd zaktualizowano adres Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego). Wysłaliśmy więc 422 wnioski o informację publiczną. Do wszystkich jednostek miejskich, spółek miejskich i fundacji, do których dane kontaktowe są dostępne na BIP. Od wysłania ostatnich wniosków minęły już ponad 2 miesiące, a więc czas na podsumowanie. Czego się (nie)dowiedzieliśmy?

Ten raport jest podzielony na dwie części. Ta traktuje o prawie do informacji.

Jeśli interesują Cię same dane, dotyczące konkretnych podmiotów – są tutaj.

Druga traktuje o kosztach MS Office. Jeśli jesteś tu tylko dla niej, śmiało, kliknij tutaj.

Realizacja prawa do informacji w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych, spółkach i fundacjach

Wniosek, rozesłany do 422 podmiotów – jednostek miejskich, spółek i fundacji, do których mieliśmy dane kontaktowe – brzmiał tak:

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 61 Konstytucji RP i art. 10 w zw. z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, proszę o informację publiczną w zakresie kosztów poniesionych przez Państwa jednostkę miejską na pakiety Microsoft Office w:
1) 2014 roku
2) 2015 roku
3) 2016 roku (do daty otrzymania wniosku)
Proszę o odpowiedź w formie zbiorczej sumy za każdy rok, ale jeśli Państwu wygodniej mogą to być również poszczególne poniesione kwoty w każdym roku.
Informację proszę przesłać na niniejszy adres e-mail. O ile to możliwe, proszę o udzielenie odpowiedzi w treści maila lub w edytowalnym pliku (doc/docx/odt lub xls/xlsx/ods), nie w formie pdf ani tym bardziej skanu pdf.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku.
Z poważaniem,

Na wniosek do 422 podmiotów odpowiedziało nam 189.

chart01

Te liczby, mówiąc delikatnie, nie zachwycają. To oznacza, że ponad połowa podmiotów miejskich zignorowała wniosek. Tym samym trzeba stwierdzić, że w ponad połowie miejskich podmiotów prawo do informacji nie jest realizowane w zgodzie z prawem. Każdy z 233 wniosków, który nie doczekał się odpowiedzi, zasługuje na skargę do sądu administracyjnego na bezczynność organu. Koszt samych opłat sądowych takiego działania to 23 300 PLN.

Spośród tych, podmiotów, które odpowiedziały na wniosek, żaden nie próbował twierdzić, że wnioskowana informacja nie jest informacją publiczną, lub że jest to informacja przetworzona i jej wytworzenie wymaga szczególnego wysiłku intelektualnego lub organizacyjnego. Żaden podmiot nie próbował również udzielić odpowiedzi odmownej.

1. Prawo do informacji w jednostkach miejskich
1.1. Realizacja wniosku

W samych jednostkach miejskich, na 407 podmiotów, odpowiedziało nam 179.

chart02

1.2. Czas realizacji wniosku

Spośród 179 jednostek miejskich, które odpowiedziały na wniosek, aż 162 odpowiedziały w ustawowym terminie (bez zbędnej zwłoki, do 14 dni).

chart03

Spośród tych, które odpowiedziały w terminie, aż 30 odpowiedziało jeszcze tego samego dnia, a 66,1% odpowiedziało w ciągu pierwszych 5 dni.

chart04

To niewątpliwie świadczy o tym, że zadane pytanie było bardzo proste. Pokazuje również, że znaczna liczba jednostek wywiązuje się bardzo dobrze z realizacji ustawowego zapisu “bez zbędnej zwłoki” i nie odkłada realizacji wniosku na 13-14 dzień.

1.3. Potwierdzanie otrzymania wniosku
Przy każdym wniosku prosiliśmy o potwierdzenie jego otrzymania.
Potwierdzanie wniosków to zawsze dobra praktyka. Oczywiście nie jest konieczna w przypadku natychmiastowej odpowiedzi na wniosek, jednak w pozostałych przypadkach, o ile poproszono o potwierdzenie, powinno być ono wysłane.

Wśród jednostek miejskich, na 407 podmiotów, z których 179 odpowiedziało na wniosek otrzymaliśmy tylko 34 potwierdzenia.

chart05

Spośród 34 jednostek miejskich, które potwierdziły otrzymanie wniosku, 3 odpowiedziały na wniosek jeszcze tego samego dnia. Większość odpowiedziała bardzo szybko, a 28 opowiedziało w terminie.

chart06

Dwie jednostki miejskie, które potwierdziły otrzymanie wniosku, następnie na niego nie odpowiedziały.

1.4. Forma odpowiedzi
We wniosku forma odpowiedzi została określona dość jasno i szczegółowo. Proszono o odpowiedź w treści maila lub w edytowalnym formacie, jasno wskazując, że nie odpowiedni będzie format pdf ani tym bardziej skan pdf.

Na 179 udzielonych odpowiedzi, w 176 forma była zgodna z wnioskiem.

chart07

Zdecydowanie najczęściej odpowiadano w treści maila. Jedenaście odpowiedzi zawierało pdf, z czego 8 stanowiły skany w pdf, dodawane do treści maila lub edytowalnego dokumentu. Jedynie w 3 przypadkach odpowiedź została udzielona niezgodnie z wnioskiem, tj. wyłącznie w postaci pdf, z czego tylko raz w postaci skanu pdf.

chart08

Warto zaznaczyć, że jedna odpowiedź została udzielona w otwartym formacie odt.

2. Prawo do informacji w spółkach miejskich
Według danych z Biuletynu Informacji Publicznej, jest 21 spółek z udziałem Miasta Krakowa, z których 9 to jednoosobowe spółki Miasta Krakowa. W likwidacji znajduje się 5 z nich i nie ma do nich żadnych danych kontaktowych (do jednej są, ale adres e-mail nie działa). Do spółki Concorde Investissement S.A. na BIP nie ma adresu e-mail. W przypadku spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. – podany adres e-mail jest nieaktualny. Tym samym wniosek o informację publiczną wysłano skutecznie do 14 spółek.

2.1. Realizacja wniosku

Na 14 podmiotów, do których wysłano wniosek, odpowiedziało 8.

chart09

Ze względu na skalę, trudno tę informację zestawiać z danymi z Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Można jednak napisać, że ponad dwie piąte braku odpowiedzi – nie zachwyca. To oznacza, że dwie na pięć spółek miejskich nie realizuje w sposób wystarczający prawa człowieka do informacji.

2.2. Czas realizacji wniosku

Wśród 8 spółek, które w ogóle odpowiedziały na wniosek, 6 odpowiedziało w terminie. Po terminie odpowiedziały dwie, jedna spóźniona o 3, druga o 23 dni.

chart10

Spośród tych, które odpowiedziały na wniosek w terminie, tylko jedna odpowiedziała w pierwszym tygodniu. Pozostałe 5 odpowiedziało w drugim.

chart11

2.3. Potwierdzanie otrzymania wniosku

Spośród 14 spółek, które otrzymały wniosek, tylko 3 potwierdziły jego otrzymanie.

chart12

Wszystkie spółki, które potwierdziły otrzymanie wniosku, odpowiedziały na niego – dwie w drugim tygodniu, jedna po terminie.

2.4. Forma odpowiedzi

Forma odpowiedzi została precyzyjnie określona we wniosku. Proszono o odpowiedź w treści maila lub w edytowalnym formacie, wyraźnie wskazując, że nie odpowiedni będzie format pdf ani tym bardziej skan pdf.

Na 8 udzielonych odpowiedzi, w 7 przypadkach forma była zgodna z wnioskiem. W jednym przypadku odpowiedź była zawarta wyłącznie w formie skanu pdf.

chart13

Najczęściej odpowiadano w treści maila. Drugą najpopularniejszą formą odpowiedzi był… skan pdf, jeden raz jako jedyna forma, dwukrotnie zaś dodany do treści maila czy też odpowiedzi w formacie edytowalnym.

chart14

23. Prawo do informacji w fundacjach “miejskich”

Z pięciu fundacji “miejskich” jedna jest w likwidacji. Kontakt dostępny był jedynie do dwóch. Obie udzieliły odpowiedzi, dzień i dwa dni po otrzymaniu wniosku. Żadna nie potwierdziła jego otrzymania. Obie odpowiedzi były w formie zgodnej z wnioskiem, w treści maila.

Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

cc-by

cc-by_big

Oznaczenie autorstwa: Jan Niedośpiał, Fundacja Stańczyka