PROGRAM DOBRE PRAWO (od 2016/17-2019)

Na tej stronie dowiesz się podstawowych informacji o tym co robimy w ramach Programu, jakie są założenia i cele Programu oraz geneza jego powstania.

Co robimy?

Przegląd aktualnych informacji z Programu dostępny jest TUTAJ.

To wszystkie opublikowanych na naszej stronie www aktualności o naszych działaniach od wprowadzenia kategorii programu.

Prowadzimy aktualnie działania w 4 projektach/grupach:

1. PRAWO W DZIAŁALNOŚCI OBYWATELSKIEJ (cykl spotkań od 10.2017r.)

Jest to cykl spotkań dla osób prowadzących organizacje pozarządowe oraz zainteresowanych aktywnością obywatelską. Spotkania odbywają się w dużych odstępach 1,5-2 miesięcy, dotyczą konkretnych tematów i trwają ok. 2h w porze wieczornej (ok. 1830-2030). Cykl realizujemy w partnerstwie z Fundacją Biurem Inicjatyw Obywatelskich.

Działanie jest prowadzone w ramach możliwości obydwu organizacji, naszym celem i zasadą jest organizowanie spotkań niezależnie od aktualnych projektów dotowanych przez podmioty zewnętrzne. Planem jest prowadzić je do połowy 2019. Mamy nadzieję następnie podjąć decyzję co dalej po ewaluacji oraz konsultacji z osobami, które uczestniczą w spotkaniach.

Więcej: O spotkaniach dowiecie się na naszej stronie facebookowej, oraz z aktualności na naszej stronie www TUTAJ.

2. LEX PRO BONO COMMUNI 2018-2020.

Monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego, realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w partnerstwie z liderem projektu Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych.

Więcej: o projekcie TUTAJ.
Aktualności o działaniach w projekcie wg podkategorii TUTAJ.

3. Skargi i wnioski oraz prawo do informacji w praktyce.

To nie ustrukturalizowana w długofalowy projekt – grupa mniejszych spraw, które wszczynane są albo dla rozpoznania potrzeby podjęcia bardziej długofalowych działań, albo dla celów interwencyjnych lub edukacyjnych w zakresie ww. dla nas bardzo ważnych praw a jednocześnie instrumentów aktywności obywatelskiej.

4. Legislacja, stanowiska i opinie, refleksje.

To grupa działań realizowanych w różnej formie, od rzecznictwa, aktywności eksperckiej po edukację nieformalną i dzielenie się wiedzą oraz przemyślenia. To działania, które głównie są:
♦ przejawem naszego udziału w rzecznictwie i pracach legislacyjnych dot. prawa ngo, jawności, skarg i wniosków lub innych regulacji kluczowych dla aktywności obywatelskiej, głównie na poziomie krajowym, w tym w ramach Partnerstwa 28 tzw. Mapy III Sektor dla Polski.
♦ wynikiem doświadczeń i analiz o stricte merytorycznym charakterze, jak i refleksji, wynikających z naszych działań, w tym udziału w różnych dyskusjach i wydarzeniach.

O co nam chodzi?

W skrócie: o ochronę, mądre decyzje, rzetelną wykładnię i stosowanie, oraz upowszechnianie wiedzy.

W ramach Programu kierujemy swoje wysiłki na działania głównie centralne w formie pilnowania oraz rzecznictwa wokół dotychczasowych jak i proponowanych rozwiązań prawnych, mających znaczenie dla podstawowych praw i wolności objętych działaniami Fundacji tj. głównie prawa do informacji oraz wolności zrzeszania się i aktywności społecznej w formule organizacji.

Poza tym Program obejmuje planowanie działań edukacyjnych jak i animowanie dyskusji w zakresie prawa w działalności obywatelskiej.

Więcej o założeniach i koncepcji Programu można przeczytać w tekście założycielskim Przemka Żaka Dobre prawo dla NGO i aktywności obywatelskiej [TUTAJ].

Geneza Programu.

Dobre Prawo to efekt ewolucji w wyniku doświadczeń i dojrzewania tej części działań z poprzedniego – Programu Prawnego [zob. TU], który pierwotnie skupiony był wokół działań szkoleniowych i doradczych dla ngosów oraz obsługi prawnej Fundacji. Wraz z ewaluacją blisko 5 letniego doświadczenia przy zmianie prawa o stowarzyszeniach i innych skierowanych na legislację aktywności, jak i pozostałych doświadczeń w ramach prac strategicznych (2014-2016) Program zmienił zarówno nazwę, obszar działań jak i funkcję – oddzielając się od zespołu prawników przy Fundacji, na rzecz służenia jedynie myśleniu i organizowaniu samych działań statutowych.

Szef Programu.

Przemysław Żak, przemyslaw.zak@stanczyk.org.pl