01 Otwarcie, informacja pełnomocnika PMK, interpelacje, odpowiedzi

02 ws ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej

03 Lokale

04 ws projektu „Zintegrowany transport publi.w aglomeracji krakowskiej etap II”

05 Skargi na Prezydenta Miasta Krakowa

06 Wieloletni Program Współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi

07 Referendum ws odwołania Prezydenta z powodu nieudzielenia absolutorium

08 Referendum ws odwołania Prezydenta z powodu nieudzielenia absolutorium

09 Utworzenie miejskiej instytucji Kultury pod nazwą: Muzeum PRL-u (w Organizacji)

10 ws określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON

11 Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012

12 Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków RMK

13 Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012

14 ws miesięcznej kwoty dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w 2013r.

15 Lokalizacja kasyna gry w budynku „Hotel Stary”

16 ws Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa

17 Lokale

18 ws bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1

19 Lokale

20 Wystąpienie GMK ze spółki: Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o.

21 ws w sprawie opłaty miejscowej

22 Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych

23 Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości

24 Określenie wysokości i zasad poboru opłaty targowej

25 ws ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe

26 ws Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2033

27 wprowadzenie do porządku obrad druku 1020

28 Referendum ws odwołania Prezydenta Miasta Krakowa

29 Utworzenie miejskiej instytucji Kultury pod nazwą: Muzeum PRL-u (w Organizacji)

30 ws określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON

31 Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012

32 Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012

33 Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków RMK

34 Zmiany w składzie Komisji Mienia i Przedsiębiorczości Rady Miasta Krakowa

35 Oświadczenia, komunikaty, informacja Koordynatora Monitoringu, zamknięcie sesji