01 Otwarcie, inf. pełnomocnika Prezydenta, interpelacje, odpowiedzi

02 MPZP obszaru Kraków-Rybitwy

03 MPZP obszaru Osiedle Oficerskie

04 Zmiany w budżecie na 2012 rok

05 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa

06 Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2012-2015

07 ws Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa

08 miesięczna kwota dotacji na dział. Centrum Integracji Społecznej w 2013 r.

09 Lokalizacja kasyna gry w budynku „Hotel Stary”

10 Lokale

11 Lokale

12 Wprowadzenie druków 1041 i 1042 do porządku obrad

13 Lokale

14 Wyst. GM Kraków ze spółki Małopolska Agencja Energii i Środowiska

15 ws opłaty miejscowej

16 Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych

17 Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości

18 Określenie wysokości i zasad poboru opłaty targowej

19 ws ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej

20 ws zwiększenia. dochodów budżetowych z podatku dochodowego dla os. prawnych

21 Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Mienia i Przedsiębiorczości RMK

22 Delegowanie Radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

23 ws pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania

24 Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012

25 ws trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa

26 Zmiana uchwały Nr XII/144/07 ws powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

27 Lokale

28 ws Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

29 ws Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – wniosek o odrzucenie w I czyt.

30 Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Mienia i Przedsiębiorczości RMK

31 Delegowanie Radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

32 ws pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zad.

33 Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012

34 ws trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa

35 Zmiana uchwały Nr XII/144/07 ws powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

36 ws taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

37 Rezolucja ws ust. o drogach publicznych w zakresie opłaty za parkowanie

38 Rezolucja ws zmiany dotacji celowej na dotację podmiotową

39 ws deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny drogą elektroniczną

40 Kierunki działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie dotacji celowej

41 Rezolucja ws ust. o drogach publicznych w zakresie opłaty za parkowanie

42 Rezolucja ws zmiany dotacji celowej na dotację podmiotową

43 Oświadczenia, komunikaty, zamknięcie sesji