01 Otwarcie, interpelacje radnych, odpowiedzi

02 MPZP obszaru „Osiedle Oficerskie”

03 MPZP obszaru „Tyniec – Osiedle”

04 Lokale

05 Wzory formularzy, warunki i tryb składania deklaracji podatkowych

06 Ustalenie rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2013 roku

07 taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

08 ws Samorządowego Ośrodka Psychologiczno — Pedagogicznego dla Dzieci

09 Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury

10 Przyjęcie Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013 – 2015

11 Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury

12 ws Samorządowego Ośrodka Psychologiczno – Pedagogicznego dla Dzieci

13 Budżet Miasta Krakowa na rok 2013 (cz.1)

14 Budżet Miasta Krakowa na rok 2013 (cz.2)

15 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa

16 Skargi na Prezydenta Miasta Krakowa

17 Wprowadzenie druków 1049 i 1070 do porządku obrad

18 Zmiany w budżecie na 2012 rok

19 ws należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dla GMK

20 Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej

21 Lokale

22 Utworzenie Krakowskiego Samorządowego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

23 ws dotacji udzielanych dla szkół i placówek prowadzonych na terenie GMK

24 Program współpracy między Rządem Moskwy i Gminą Miejską Kraków

25 Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki

26 Konsultacje z mieszkańcami ws zmiany ordynacji w wyborach do Rad Dzielnic

27 ws zasad zbywania lokali mieszkalnych GMK w trybie bezprzetargowym

28 Przyjęcie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

29 ws ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka

30 Nadanie statutów miejskim instytucjom kultury (biblioteki)

31 Nadanie statutów miejskim instytucjom kultury (Domy, O. Kultury, Bunkier Sztuki)

32 Regulamin utrzymania czystości na terenie GMK, odbieranie odpadów i opłaty

33 Rezolucja ws nowelizacji Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

34 Rezolucja ws nowelizacji Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

35 Rezolucja ws budowy nowego Szpitala Uniwersyteckiego

36 Rezolucja ws utrzymania na terenie Miasta Krakowa Konsulatu Republiki Austrii

37 ws Samorządowego Ośrodka Psychologiczno — Pedagogicznego dla Dzieci

38 Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury

39 Rezolucja ws nowelizacji Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

40 Rezolucja ws nowelizacji Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

41 Rezolucja ws budowy nowego Szpitala Uniwersyteckiego

42 Rezolucja ws utrzymania na terenie Miasta Krakowa Konsulatu Republiki Austrii

43 Oświadczenia, komunikaty, Zamknięcie sesji