1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad, interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.

2. Wniosek o przerwę.

3. Zamiar likwidacji Gimnazjum nr 50 w Krakowie, ul. Bulwarowa.

4. Włączenie XXIX LO w strukturę Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1.

5. Zamiar likwidacji Gimnazjum nr 44 w Krakowie, os. Na Stoku 34.

6. Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Kazimierza Odnowiciela 2.

7. Zamiar likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych w zespołach szkół.

8. Zamiar rozwiązania ZSO nr 16 w Krakowie oraz likwidacji szkół wchodzący w skład.

9. Zamiar wyłączenia i likwidacji niektórych techników uzup. dla dorosłych w zespołach szkół.

10. Zamiar likwidacji SOSW nr 5, ul. Spadochroniarzy 1 oraz szkół w jego składzie.

11. Zamiar rozwiązania ZSS nr 13, ul. Szopkarzy 8 oraz likwidacji szkół w jego składzie.

12. Zamiar likwidacji SOSW nr 5, ul. Spadochroniarzy 1 oraz szkół w jego składzie (cd).

13. Zamiar likwidacji SOSW dla Dzieci Niesłyszących, ul. Spadochroniarzy 1 oraz szkół w jego składzie.

14. Zamiar przekształcenia niektórych techników uzup. dla dorosłych w LO uzupełniające dla dorosłych.

15. Przekształcenie z dniem 1 stycznia 2013 r. ZPOW Nr 21 w Krakowie, os. Szkolne 27.

16. Lokale.

17. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

18. Skargi na Prezydenta Miasta Krakowa.

19. Skargi na Prezydenta Miasta Krakowa (cd).

20. Skargi na Prezydenta Miasta Krakowa (cd).

21. Projekt zmiany Statutu Miasta Krakowa.

22. Zmiana Statutu Miasta Krakowa.

23. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013.

24. Nadanie imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 108 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie, ul. Wielicka 265.

25. Nadanie imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 108 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie, ul. Wielicka 265 cd.

26. Przyjęcie „Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Gminę Miejską Kraków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

27. Zmiana uchwaływ sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

28. Zmiana uchwaływ sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie.

29. Przyjęcie „Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Gminę Miejską Kraków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

30. Zmiana uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

31. Zmiana  Statutu Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

32. Zmiana Statutu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie.

33. Lokale.

34. Podłączanie budynków należących do GMK do miejskiej sieci ciepłowniczej.

35. Podłączanie budynków należących do GMK do miejskiej sieci ciepłowniczej cd.

36. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

37. ws Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2007–2013.

38. ws zabezpieczenia środków w wys. 0,3% Budżetu na rozwój infrastruktury rowerowej.

39. Nazwa ulicy.

40. Rezolucja ws wykorzystania środków finansowych pozyskanych w wyniku oszczędności i rezygnacji z części projektów przez Województwo Małopolskie.

41. Projekt zmiany Statutu Miasta Krakowa.

42. Zmiana Statutu Miasta Krakowa.

43. Podłączanie budynków należących do GMK do miejskiej sieci ciepłowniczej.

44. Rezolucja ws wykorzystania środków finansowych pozyskanych w wyniku oszczędności i rezygnacji z części projektów przez Województwo Małopolskie.

45. Oświadczenia i komunikaty, zamknięcie sesji.