1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany

2. Interpelacje Radnych

3. Odpowiedzi na interpelacje

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ”Cystersów”

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ”Piastowska”

6. Sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Jakuba

7. Sprzedaż lokalu na os. Na Skarpie Nr 61

8. Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kalwaryjskiej 29

9. Sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Ossowskiego 4

10. Dodatkowy termin zagospodarowywania nieruchomości przez KSU Grzegórzecki

11. Wyrażenie zgody na nieodpłatne umieszczenie herbu Krakowa na sitph-krakow.pl

12. Zwolnienie Zarządu Cmentarzy Komunalnych z obowiązku wpłaty nadwyżek do budżetu

13. W sprawie nagrody Miasta Krakowa, zwanej Nagrodą Teatralną im. S. Wyspiańskiego

14. Założenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, Górka Narodowa 116

15. Założenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1, Lubomirskiego 21

16. Podział Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania w wyborach

17. Projekt zmiany Statutu Miasta Krakowa

18. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa

19. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa

20. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa

21. Program gospodarczy wspierania przedsiębiorczości, branż chronionych i zanikających

22. Zmiana ws jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

23. Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki

24. Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wys. stawki cz.2

25. Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez GMK w zakresie odpadów komunalnych

26. Opłaty za odpady od właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkanych

27. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

28. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa

29. Program gospodarczy wspierania przedsiębiorczości, branż chronionych i zanikających

30. Zmiana w sprawie jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka

31. Oświadczenia, komunikaty

32. Zamknięcie sesji