W pierwszej połowie 2012 r. Fundacja Stańczyka przeprowadziła monitoring dostępu do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin województwa małopolskiego.

Celem monitoringu było zebranie informacji o stanie normatywnym i praktycznej realizacji obywatelskiego prawa dostępu do informacji publicznej w gminach województwa małopolskiego. Zgodnie z opracowaną specjalnie na potrzeby projektu metodologią, zgromadzone zostały informacje o regulacjach wewnętrznych dostępu do informacji publicznej na wniosek, przeanalizowano gminne biuletyny informacji publicznej, wysyłano wnioski o udostępnienie informacji publicznej pocztą i mailem, a także wykonano telefony do urzędów.W tym samym czasie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides z Katowic przeprowadziło analogiczne działania w gminach województwa śląskiego. Badaniem zostały więc objęte wszystkie gminy w obydwu województwach, czyli razem 349 jednostek samorządu terytorialnego.

Zbieranie informacji miało na celu wskazanie najczęstszych uchybień w realizacji prawa do informacji publicznej, które zawarte jest w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku. Identyfikowaliśmy zarówno naruszenia prawa, jak również dobre i złe praktyki stosowane przez urzędy gmin w naszym województwie.

Na podstawie zebranych informacji powstał ranking przejrzystości małopolskich gmin, w którym wzięliśmy pod uwagę zarówno regulacje wewnętrzne dostępu do informacji publicznej, jak i jakość praktycznej realizacji tego prawa.

Szczegółowy opis i wyniki monitoringu oraz sporządzony na ich podstawie ranking przejrzystości urzędów gmin i miast woj. małopolskiego zawarliśmy w roboczym dokumencie, który pod koniec sierpnia 2012 r. przesłaliśmy do wszystkich 182 urzędów gmin w woj. małopolskim. Po uwzględnieniu otrzymanych z gmin uwag przygotowana została ostateczna wersja dokumentu. Rezultaty monitoringu, w tym ostateczna wersja rankingu, zostaną zawarte w publikacji pt. „Przyjazny Urząd. Realizacja trybu wnioskowego dostępu do informacji publicznej w gminach województwa małopolskiego. Raport z monitoringu”, którą oddamy w Państwa ręce w październiku 2012 r.

Opracowany ranking pozwoli na dokładne ukierunkowanie działań informacyjno-szkoleniowych, zaplanowanych w drugim etapie projektu (październik 2012 – kwiecień 2013), a tym samym na realizację celów szczegółowych projektu, czyli:

  • podniesienia wiedzy na temat prawa do informacji wśród mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu 2 województw,
  • zwiększenia kompetencji w zakresie udzielania informacji wśród osób zatrudnionych w urzędach miast i gmin z terenu 2 województw.