W okresie od grudnia 2012 do stycznia 2013 roku zapraszamy przedstawicieli małopolskich urzędów gmin do udziału w dziesięciu bezpłatnych szkoleniach poświęconych tematyce dostępu do informacji publicznej.

Celem szkoleń jest m.in. zwiększenie kompetencji w zakresie udzielania informacji publicznej wśród osób zatrudnionych w urzędach gmin z terenu województwa małopolskiego.

Program szkoleń przygotowany został m.in. na podstawie wyników przeprowadzonego w pierwszej połowie br. monitoringu dostępu do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin woj. małopolskiego. Przedstawione zostaną dobre praktyki udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie. Pozwoli to skupić się na problemach, które rzeczywiście sprawiają urzędnikom największe trudności, co ułatwi skuteczne i trwałe wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu urzędów.

Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

Wszystkie szkolenia odbędą się w Krakowie, w dogodnej lokalizacji blisko centrum (możliwe dojście piechotą z dworca autobusowego i kolejowego), tj.:

 • w dn. 4, 5 i 18 grudnia 2012 r.: Hotel Mikołaj, ul. Mikołajska 30
 • w dn. 11, 12 i 13 grudnia 2012 r. oraz 9, 16, 24 i 30 stycznia 2013 r.: Hotel Atrium, ul. Krzywa 7.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Nabór na szkolenia

Zapisu na wybrany termin można dokonać jedynie za pomocą formularza zgłoszeniowego; prosimy o przejście do strony z formularzem poprzez kliknięcie daty szkolenia:

Przy zapisach liczy się kolejność zgłoszeń. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie trzy osoby z jednej gminy. Potwierdzenie udziału prześlemy drogą mailową po zakończeniu rejestracji uczestników.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, bardzo prosimy o przesłanie informacji na adres: malgorzata.fedas@stanczyk.org.pl; na szkolenie zaprosimy wtedy osoby z listy rezerwowej.

Charakterystyka szkoleń

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się i uporządkowania wiedzy prawnej dotyczącej realizacji prawa do informacji o działalności instytucji publicznych z art. 61 Konstytucji, na bazie regulacji trybu stosowania tego prawa w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Szczególny nacisk położony zostanie na uwzględnienie problemów interpretacyjnych, postępowanie w trybie wnioskowym oraz obowiązki podmiotów władzy publicznej zobowiązanych do udostępniania informacji.

Celem szkolenia jest nie tyle nabycie umiejętności przez uczestników, co przybliżenie im mechanizmów prawnych odpowiedzialności oraz podstawowej wiedzy prawnej przydatnej przy pełnieniu funkcji związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

Możliwym rezultatem dodatkowym szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szerszej perspektywy na problematykę dostępu do informacji, uwzględniającej zarówno punkt widzenia podmiotu zobowiązanego, jak i wnioskującego, w końcu interes społeczny w jak najszerszym realizowaniu zasady jawności. Przykłady rozbieżności orzecznictwa mogą okazać się pomocne przy wzmocnieniu świadomości możliwych rozwiązań i wpływu na kształtowanie praktyki dostępu do informacji.

Metody szkoleniowe:

 • szkolenie – wykładem aktywnym (z możliwością bieżącego zadawania pytań i dyskusji z uczestnikami), wspólne omawianie orzecznictwa i przypadków;
 • praca przy użyciu tekstu ustawy i wyciągów z właściwych przepisów, orzeczeń;
 • wykład ilustrowany prezentacją multimedialną;
 • założeniem jest elastyczność szkolenia i wprowadzania zmian w trakcie w celu dostosowania się do poziomu wiedzy uczestników oraz wskazywanych przez nich problemów i swoich przykładów z zakresu tematycznego szkolenia;
 • możliwość zadawania pytań będzie moderowana przez prowadzącego w zależności od wpisywania się w program szkolenia.

Trenerzy:

Szymon Osowski

poprowadzi szkolenia w dniach 12, 13 grudnia 2012 r.

Zajmuje się prawem do informacji publicznej, prawami człowieka, prawem konstytucyjnym, prawem administracyjnym, aktywizacją bezrobotnych, działaniami na rzecz pobudzania środowisk lokalnych, funkcjonowaniem i zakładaniem organizacji pozarządowych.

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim, doktorant na tej uczelni. Ukończył także studia podyplomowe z prawa samorządowego i administracyjnego.

Członek Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, gdzie angażuje się w działanie Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej i programu Budżet Obywatelski. Zajmuje się informowaniem obywateli o ich prawach, uczestniczeniem w sprawach sądowych i monitorowaniem stanowienia ustaw w naszym obszarze zainteresowań.

Autor publikacji z zakresu prawa do informacji, udzielania odpowiedzi osobom mającym trudności z uzyskaniem informacji publicznych. Opiekun portalu informacjapubliczna.org.pl.

Przemysław Żak

poprowadzi szkolenia w dniach 4, 5, 11 i 18 grudnia 2012 r. oraz 9, 16, 24 i 30 stycznia 2013 r.

Zainteresowania zawodowe: aspekty prawne działalności NGO (w szczególności postępowanie rejestrowe, zapisy statutowe), teoria prawa administracyjnego, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, problematyka dostępu do informacji publicznej.

Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca magisterska pt. Polska regulacja dostępu do informacji publicznej. Analiza krytyczna wybranej problematyki).

Współpracownik organizacji pozarządowych w zakresie doradztwa z zagadnień prawnych, prowadzenia szkoleń oraz koordynacji projektów. Członek Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Członek zarządu Fundacji Stańczyka.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

„Prawo dostępu do informacji publicznej – prawo obowiązku udostępnienia informacji publicznej”

Kraków, Hotel Atrium (ul. Krzywa 7)

9, 16, 24 i 30 stycznia 2013 r.

9.00 Rejestracja
9.15 Rozpoczęcie szkolenia, prezentacja uczestników oraz programu szkolenia
9.30 Jawność i prawo do informacji w prawie międzynarodowym i polskim – umiejscowienie w systemie praw człowieka, podmiot uprawniony
10.15 Zakres pojęcia informacji publicznej jako przedmiotu prawa do informacji:

 • informacja o sprawach publicznych czy o działalności – definicja informacji publicznej, elementy podmiotowe definicji – zakres podmiotów zobowiązanych;
 • poszukiwanie granic informacji publicznej w kontekście organów władzy – występujące poglądy w orzecznictwie;
 • definicja informacji a art. 6 ustawy o dostępie do informacji;
 • przykłady informacji publicznej – kontrowersje wokół maili, opinii, umów, faktur, dokumentów wewnętrznych a prywatnych i urzędowych;
 • informacja a nośnik informacji – zasadność podziału;
 • pojęcie informacji przetworzonej na gruncie ustawy i orzecznictwa.
11.00 Przerwa kawowa
11.15 Pozostały zakres prawa do informacji publicznej:

 • relacja art. 61 Konstytucji a ustawy o dostępie do informacji;
 • zakres prawa do uzyskiwania informacji o działalności;
 • dostęp do dokumentów a wgląd do dokumentów urzędowych;
 • wstęp na posiedzenia organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów;
 • ustawowe formy udostępniania informacji: BIP, wywieszenie, wyłożenie, repozytorium, wniosek;
 • zasada niezwłocznego uzyskania aktualnej wiedzy o sprawach publicznych art. 3 ust. 3;
 • akcesoryjne prawo do określenia sposobu i formy udostępnienia informacji z art. 14 ustawy, a obowiązek podmiotów z art. 12 i braki środków technicznych;
 • bezpłatność udostępnienia informacji 7 ust. 2 a koszty dodatkowe sposobu udostępnienia informacji art. 15 – bezpośredniość kosztów, cenniki, uiszczenie opłaty a udostępnienie informacji.
12.15 Dostęp do informacji w trybie wnioskowym – wszczęcie postępowania:

 • ustawa o dostępie a inne tryby udostępniania informacji – norma kolizyjna art. 1 – na przykładzie dostępu do akt postępowania administracyjnego;
 • subsydiarność trybu wnioskowego wobec udostępniania w BIP i repozytorium – art. 10;
 • relacja trybu wnioskowego do innych sposobów udostępniania informacji;
 • zakaz żądania uzasadnienia prawnego lub faktycznego wniosku;
 • wniosek – ustny a pisemny;
 • specyfika postępowania o udostępnienie informacji, stosowanie KPA?
 • zasada szybkości i odformalizowania, pisemność wniosku – dowolność formy, sposobu przekazania i anonimowość;
 • wymogi wobec wniosku pisemnego.
13.15 Przerwa obiadowa
13.45 Dostęp do informacji w trybie wnioskowym – przebieg, zakończenie postępowania i weryfikacja:

 • możliwy przebieg postępowania i zakończenia – przedłużenie postępowania z art. 13, brak środków technicznych i umorzenie z art. 14 ust. 2, nie posiadanie informacji z art. 4 ust. 2, informacja o opłatach i udostępnienie z opłatą z art. 15, brak kwalifikacji jako informacji publicznej, kwalifikacja jako informacja przetworzona art. 3 ust. 1 pkt 3, udostępnienie informacji, decyzja o odmowie udostępnienia.
 • czynność materialno-techniczna – docelowa forma załatwienia;
 • decyzja o odmowie i umorzeniu postępowania – modyfikacje względem kpa;
 • pouczenie o drodze sądowej weryfikacji decyzji – odejście od sądów powszechnych, monopol sądów administracyjnych;
 • problematyka terminów w postępowaniu o udostępnianie informacji;
 • weryfikacja decyzji instancyjna w postępowaniu administracyjnym – uwagi na gruncie art. 5 ust. 2;
 • weryfikacja sądowo administracyjna – skarga na bezczynność zakres i warunki formalne – instrument podstawowy ochrony prawa do informacji.
15.15 Przerwa kawowa
15.30 Uwagi o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej
16.00 Uwagi o odpowiedzialności karnej – przykłady
16.30 Zakończenie szkolenia