Stańczyk w strawie nowych statutów dzielnic Krakowa

Z początkiem roku trwały konsultacje w sprawie nowelizacji Statutów osiemnastu (czyli wszystkich) dzielnic Krakowa. Mieszkańcy i organizacje, które wychwyciły informację o tym procesie mogli zgłaszać swoje propozycję zmian w dotychczasowych statutach. Przygotowaliśmy propozycje, kluczowe z punktu widzenia Stańczykowej misji, proponując zmiany na rzecz otwartości i przejrzystości prac rady i komisji.

 

Nasze postulaty

Zgłosiliśmy postulat by nagrania (ewentualnie, zastępczo: stereogramy) z sesji rady dzielnic, które aktualnie – z założenia – powstają były upubliczniane na Biuletynie Informacji Publicznej. O analogiczną zmianę zawnioskowaliśmy w zakresie obrad komisji pracujących przy radach dzielnic. Wprowadzenie naszych propozycji dałoby mieszkańcom możliwość szczegółowego zapoznania się  z przebiegiem posiedzenia i zapoznać się w pełni z przebiegiem posiedzenia: z wszystkimi podnoszonymi argumentami, odbytymi dyskusjami czy stanowiskami poszczególnych uczestników. Protokoły, jako skrócone raport przebiegu, pełne suchych faktów, nie oddają przebiegu sesji zainteresowanym mieszkańcom. Ponadto forma audio/video dla części mieszkańców jest po prostu wygodniejsza.

Naszym zdaniem proponowane zmiany na rzecz jawności i przyjazności funkcjonowania Rad Dzielnic wzmocniłyby znacząco lokalną społeczność w zalążku i zwiększyłyby zaufanie do instytucji publicznych.

 

Poprzednia nowelizacja

To nie pierwszy raz kiedy zaangażowaliśmy się w lokalne zmiany. Potrzeby zmian zgłaszaliśmy już w 2013 roku,podczas ostatniej nowelizacji Statutów. W ramach szeroko zakrojonych działań, wnioskowaliśmy i promowaliśmy potrzebę zmian na rzecz jawności i przejrzystości. Finalnie na 4 postulaty, 2 zostały przyjęte, jeden został zaakceptowany tylko częściowo. Tegoroczne propozycje to ponowienie apelu w zakresie zmian wówczas nieuwzględnionych. Prócz nas, postulaty zgłosiło jeszcze siedmioro mieszkańców – z pełną treścią naszych propozycji możecie zapoznać się [tutaj].

W trakcie posiedzenia Rady Miasta w dniu 14.03.2018r, odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały zmieniającej Statuty dzielnic. Niestety, projekt ten, pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Dialogu Obywatelskiego, nie uwzględnił naszych uwag. Choć nie oznacza to, że propozycja przepadła, jednak w tym procesie jej uwzględnienie nie ma już dużego prawdopodobieństwa.  Nie mniej jednak, pracując nieprzerwanie na rzecz przejrzystości, z pewnością wrócimy ze swoimi uwagami przy kolejnej nowelizacji dzielnicowych statutów

 

Konsultacje… i co dalej?

Jednocześnie zwracamy uwagę na niedociągnięcie przy przeprowadzaniu konsultacji. Jako uczestnicy konsultacji i autorzy uwag nie otrzymaliśmy potwierdzenia ich przyjęcia. Nie otrzymaliśmy także merytorycznej odpowiedzi i uzasadnienia odrzucenia naszych poprawek, czy wreszcie nie otrzymaliśmy informacji o dalszych etapach nowelizacji.
Postulujemy o bardziej proaktywne podejście do konsultacji, kontaktu i informowania mieszkańców o prowadzonych działaniach i nadchodzących zmianach. Już na tym, a może przede wszystkim na tym,  etapie informowanie i kontakt z mieszkańcami czy organizacjami społecznymi powinny być na pierwszym planie, jeśli chcemy budować społeczeństwo zaangażowane i aktywne, chcące wpływać na otaczającą je rzeczywistość.

 

Wniosek
o wprowadzenie zmian w uchwałach w sprawie: organizacji i zakresu działań  wszystkich Dzielnic Miasta Krakowa (tj. XCIX/1495/14 – XCIX/1512/14)

 

Zwracamy się z apelem o wprowadzenie zmian do Statutów Dzielnic Miasta Krakowa umożliwiających mieszkańcom większy udział w procesie legislacyjnym i decyzyjnym dotyczącym Dzielnic Miasta Krakowa. Uwzględnienie poprawek wesprze lokalną społeczność w budowaniu swojej wiedzy, kontaktu i poczucia współodpowiedzialności za funkcjonowanie Dzielnic naszego Miasta. Wprowadzenie poniższych propozycji jest istotne z punktu widzenia jawności oraz dostępności rad dzielnic dla ich mieszkańców. Zmiany te będą znaczącym elementem budowania maksymalnie szerokich ram dla przybliżania obywatelom działalności organów rad dzielni oraz wzrostu zaufania społecznego do osób będących ich przedstawicielami jak i samej instytucji Dzielnic.

Biuletyn Informacji Publicznej to podstawowa platforma informacyjna, dzięki której mieszkańcy mogą na bieżąco monitorować pracę władz samorządowych oraz uczestniczyć  w działaniach na rzecz swojego miasta i dzielnic.


1) Proponowane brzmienie §. 24. ust.1:

„Przebieg obrad jest protokołowany i rejestrowany za pośrednictwem urządzeń rejestracji dźwięku lub dźwięku i obrazu, a elektroniczny zapis przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu i umieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

W wyjątkowych sytuacjach, zastępczo w Biuletynie Informacji Publicznej mogą zostać umieszczone stereogramy z tych obrad .”.

 

2) Proponowane brzmienie par. 41 ust 3: „Przebieg posiedzenia komisji jest protokołowany i nagrywany. Nagrania dźwięku lub dźwięku i obrazu stanowią załączniki do protokołu i są umieszczane
w Biuletynie Informacji Publicznej.

W wyjątkowych sytuacjach, zastępczo w Biuletynie Informacji Publicznej mogą zostać umieszczone stereogramy z tych posiedzeń .”