Ponieważ od września 2012 roku w naszej działalności zajmujemy się także dzielnicami w Krakowie, 29 października 2013 roku złożyliśmy nasze postulaty do projektu nowego Statutu Dzielnic, który był wtedy poddawany konsultacjom.

Nasze postulaty wraz z ich uzasadnieniem

Podczas spotkania konsultacyjnego (tutaj nagranie video) otrzymaliśmy ustne potwierdzenie, że część naszych postulatów zostanie uwzględniona. Zostały także ujęte w podsumowaniu konsultacji. Niestety, nigdy nie uzyskaliśmy odpowiedzi na nasze postulaty, co pewnie wynika z odpowiedzi urzędu na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, udostępniony nam przez mieszkankę Krakowa: ” Uchwała nie przewiduje powiadamiania zgłaszających wnioski o tym, czy zgłoszone postulaty zostały uwzględnione przez Projektodawcę”. Pomimo, że złożyliśmy je dodatkowo na dziennik podawczy Urzędu i powinny być traktowane jako wniosek z działu VIII kpa.

Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich sytuacji. Trudno było nam zaakceptować, że postulaty, w które włożyliśmy sporo pracy i które uważaliśmy za ważne i sensowne, nie doczekały się nawet krótkiej odpowiedzi. Z działań podobnych, które wcześniej prowadziliśmy, można wymienić drobne poprawki do Statutu Miasta Krakowa w zakresie dostępu do informacji publicznej, złożone na Komisji ds Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego. Zostały one przyjęte bez większych problemów. Prowadziliśmy też działania na rzecz zmiany Statutów Gmin z terenu województwa małopolskiego, za pomocą wniosków z działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego zwracając uwagę na niezgodność statutów z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Tutaj też duża część gmin dostrzegła konieczność zmian i przygotowała stosowne projekty. Braliśmy także udział w pracach zespołu ds nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach na szczeblu państwowym oraz w zespole, który wypracowywał zasady wprowadzania budżetu partycypacyjnego w Krakowie.

Dlatego postanowiliśmy zainicjować szerzej zakrojone  działanie rzecznicze. Ponieważ jesteśmy organizacją strażniczą, każdy etap działania był relacjonowany wraz z publikowaniem dokumentów na naszej stronie internetowej i facebooku. Zmiany Statutów Dzielnic są naszym pierwszym, zaplanowanym i realizowanym działaniem rzeczniczym, w którym wyszliśmy poza udział w pracach grupy czy wysłanie rekomendacji i postanowiliśmy zrobić coś więcej – podjęliśmy działania zmierzające w celu ich przyjęcia. Prowadząc je, sporo się nauczyliśmy.

Na początku doszliśmy do wniosku, że – ze względu na brak czasu i kontrowersje – nie ma szans przeforsować wszystkich dziesięciu postulatów, które zgłosiliśmy w trakcie konsultacji społecznych. Trzeba je więc było spriorytetyzować. Kierując się więc „zasadą zapałek” Marka Nowickiego z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zrezygnowaliśmy z postulatów nr 2, nr 5 i nr 9 z oryginalnego pisma, dotyczącego posiedzeń głosowań imiennych, nagrywania posiedzeń Zarządów dzielnic i biernego prawa wyborczego dla stałych mieszkańców dzielnic. Uznaliśmy je za na tyle kontrowersyjne, że mogły doprowadzić do oddalenia wszystkich naszych postulatów. Dlatego odsunęliśmy ten postulat na kiedy indziej. Z postulatu nr 10 z oryginalnego pisma z 2013 roku zrezygnowaliśmy po zapoznaniu się ze stanowiskiem PKW z dnia 16 września 2013 r. ZPOW-730-30/13 i wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2006 r. (K 9/05)

Ponadto, postulaty nr 7. i 8. zostały częściowo uwzględnione – postulowaliśmy obniżenie liczby wymaganych podpisów przy inicjatywie uchwałodawczej obywateli i wniosku obywatelskim z 200 osób do 50 osób. Obniżono z 200 osób do 100 osób. Zmianę uznaliśmy za znaczną i postanowiliśmy na tym etapie nie kruszyć kopii o dalsze obniżenie, tylko poczekać i zobaczyć, jak będzie to wyglądało w praktyce i dopiero w razie potrzeby, dalej działać w celu obniżenia do 50 osób.

W ten sposób wyselekcjonowaliśmy 4 postulaty, uznane przez nas za najważniejsze z tych, które mogą zostać zrealizowane:

1/ Proponowane brzmienie par. 24. ust.1:
„Przebieg obrad jest protokołowany i rejestrowany za pośrednictwem urządzeń rejestracji dźwięku lub dźwięku i obrazu, a elektroniczny zapis przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu i umieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej”.

2/ Proponowane brzmienie par. 40. ust 1.:

„Posiedzenia komisji rad dzielnic są jawne i dostępne.”

3/ Proponowane brzmienie par. 41 ust 3:
„Przebieg posiedzenia komisji jest protokołowany i nagrywany. Nagrania dźwięku lub dźwięku i obrazu stanowią załączniki do protokołu i są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.”

4/ Proponowane brzmienie par. 71:
Dzielnica realizuje komunikację z mieszkańcami w szczególności w formie […]

Na rzecz tych 4 postulatów zaczęliśmy prowadzić działania o charakterze rzeczniczym.

Przebieg działań

1) Przesłaliśmy list do wszystkich Radnych Miasta Krakowa, w którym ponownie wysnuliśmy nasze 4 postulaty wybrane z tych, które znalazły się w pierwotnym wniosku.

2) Na nasze pismo 6 marca odpisał nam Radny Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Komisji ds Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego.

Odpowiedź Pana Przewodniczącego Dominika Jaśkowca na nasze pismo.

3) Odpowiedzieliśmy tego samego dnia Panu Przewodniczącemu Dominikowi Jaśkowcowi, znów kierując maila do wszystkich radnych, nie zgadzając się z przytoczonymi argumentami.

Nasza odpowiedź

4) Na co 7 marca znów odpowiedział Pan Przewodniczący Dominik Jaśkowiec, zwracając nam uwagę, ze nie wzięliśmy pod uwagę autopoprawki (tekst nie został ujednolicony), w której część naszych postulatów z oryginalnego wniosku z października 2013 roku, zawartych także w drugim wniosku, została przyjęta. Przyjęto postulat nr 2/, gwarantujący mieszkańcom wstęp na komisje, oraz nr 4/, dodający do par. 71 zwrot „w szczególności” i otwierający katalog środków komunikacji dzielnicy z mieszkańcami.

Druga odpowiedź Pana Przewodniczącego Dominika Jaśkowca na nasze drugie pismo.

5) Odpisaliśmy, także 7 marca. Z naszych postulatów pozostały dwa. Zdając sobie sprawę, że nagrywanie komisji będzie bardzo trudno do przeforsowania, a czasu zostało już bardzo mało, zdecydowaliśmy się rozbić nasze postulaty na propozycję dwóch osobnych poprawek. Dzięki temu, jedna z nich mogła zostać przyjęta, nawet jeśli druga była bardzo kontrowersyjna.

Nasza odpowiedź

6) Następnie 10 marca Pan Przewodniczący Dominik Jaśkowiec znów nam odpisał, informując, że przyjęte zostaną zapisy dające możliwość nagrywania sesji video, jeśli Rada Dzielnicy wyrazi taką wolę. Nie zostanie jednak przyjęta część zapisu, która obligowałaby do umieszczania nagrań z sesji na Biuletynie Informacji Publicznej.

Trzecia odpowiedź Pana Przewodniczącego Dominika Jaśkowca na nasze drugie pismo.

7) Na co 11 marca 2014 roku podziękowaliśmy.

Rezultaty działań i podsumowanie (w kontekście 4 postulatów z działań rzeczniczych)

1/ Proponowane brzmienie par. 24. ust.1:
„Przebieg obrad jest protokołowany i rejestrowany za pośrednictwem urządzeń rejestracji dźwięku lub dźwięku i obrazu, a elektroniczny zapis przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu i umieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Przyjęty w zakresie  rejestrowania za pośrednictwem urządzeń dźwięku lub dźwięku i obrazu, w zakresie umieszczania na Biuletynie Informacji Publicznej – nie.

2/ Proponowane brzmienie par. 40. ust 1.:

„Posiedzenia komisji rad dzielnic są jawne i dostępne.”

Przyjęty w innej formie, w par. 7 ust. 1 w brzmieniu: „Działalność organów Dzielnicy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw” oraz § 40 ust 3: „Mieszkaniec lub przedstawiciel grupy mieszkańców ma prawo brać udział z prawem zabierania głosu w posiedzeniach komisji Rady w sprawie, która jego lub grupy mieszkańców bezpośrednio dotyczy.”

3/ Proponowane brzmienie par. 41 ust 3:
„Przebieg posiedzenia komisji jest protokołowany i nagrywany. Nagrania dźwięku lub dźwięku i obrazu stanowią załączniki do protokołu i są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Nie przyjęty

4/ Proponowane brzmienie par. 71:
Dzielnica realizuje komunikację z mieszkańcami w szczególności w formie […]

Przyjęty

Czyli, na 4 postulaty, 2 zostały przyjęte, jeden przyjęty częściowo. Jest to więc częściowy sukces naszego pierwszego działania rzeczniczego.

Zobacz też podsumowanie w kontekście postulatów pierwotnych, które wygląda nieco gorzej.

Jednak koniec tego działania nie oznacza końca działania na rzecz realizacji tych postulatów. Bardzo nam zależy, aby nagrania audio bądź audio i video z sesji Rad Dzielnic trafiały na Biuletyn Informacji Publicznej (podobny postulat zgłosiło także 67 innych obywateli). Na poziomie zapisów statutowych się nie udało. Ale jak nie drzwiami, to oknem… 🙂